Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
0 1 477 000 1 801 000 2 102 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 138 000
Sum driftsinntekter
0 1 477 000 1 801 000 2 102 000 138 000
Varekostnad
0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-2 000 -684 000 -781 000 -640 000 -128 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-211 000 -907 000 -111 000 -129 000 -16 000
Sum driftskostnader
-213 000 -1 591 000 -892 000 -769 000 -144 000
Driftsresultat
-212 000 -114 000 909 000 1 334 000 -5 000
Sum finansinntekter
0 1 000 1 000 1 000 0
Sum finansutgifter
0 -2 000 -3 000 0 0
Resultat før skatt
-212 000 -115 000 908 000 1 335 000 -5 000
Skattekostnad
0 0 -246 000 -369 000 0
Ordinært resultat
-212 000 -115 000 662 000 966 000 -5 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
-212 000 -115 000 662 000 966 000 -5 000
Utbytte
0 -330 000 0 -940 000 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-212 000 -445 000 662 000 9 000 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 122 000 167 000 138 000
Andre fordringer
13 000 231 000 640 000 828 000 5 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
13 000 231 000 762 000 995 000 144 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
113 000 440 000 356 000 935 000 30 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
125 000 671 000 1 118 000 1 930 000 174 000
Sum eiendeler
125 000 671 000 1 118 000 1 930 000 174 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000 30 000 30 000 18 000
Annen egenkapital
13 000 226 000 671 000 9 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
13 000 226 000 671 000 9 000 -5 000
Sum egenkapital
43 000 256 000 701 000 39 000 13 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
9 000 12 000 8 000 10 000 18 000
Betalbar skatt
0 0 246 000 369 000 0
Skyldig offentlige avgifter
9 000 9 000 91 000 501 000 16 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 330 000 0 940 000 0
Annen kortsiktig gjeld
64 000 64 000 73 000 72 000 127 000
Sum kortsiktig gjeld
82 000 415 000 418 000 1 892 000 161 000
Sum gjeld
82 000 415 000 418 000 1 892 000 161 000
Sum egenkapital og gjeld
125 000 671 000 1 118 000 1 930 000 174 000
Pant
0 0 0 0 0