Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-13 000 -13 000 -18 000 -21 000 -18 000 -13 000 -8 000 -9 000 -11 000
Sum driftskostnader
-13 000 -13 000 -18 000 -21 000 -18 000 -13 000 -8 000 -9 000 -11 000
Driftsresultat
-13 000 -13 000 -18 000 -21 000 -18 000 -13 000 -8 000 -9 000 -11 000
Sum finansinntekter
2 296 000 2 178 000 2 490 000 522 000 85 000 626 000 1 600 000 1 207 000 970 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
2 283 000 2 165 000 2 472 000 501 000 66 000 612 000 1 592 000 1 198 000 959 000
Skattekostnad
-76 000 -46 000 -20 000 -28 000 -19 000 -9 000 -11 000 -3 000 3 000
Ordinært resultat
2 207 000 2 119 000 2 452 000 473 000 48 000 604 000 1 581 000 1 195 000 962 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
2 207 000 2 119 000 2 452 000 473 000 48 000 604 000 1 581 000 1 195 000 962 000
Utbytte
-500 000 -500 000 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 -432 000 -432 000 -1 032 000 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
1 707 000 1 619 000 2 884 000 905 000 1 080 000 604 000 1 581 000 1 195 000 962 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 3 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 3 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
167 000 167 000 167 000 167 000 167 000 167 000 167 000 167 000 167 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
3 857 000 4 649 000 1 711 000 2 632 000 934 000 2 200 000 0 339 000 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
900 000 900 000 4 634 000 2 749 000 2 039 000 1 395 000 1 175 000 601 000 0
InvesteringAksjerAndeler
105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 50 000 50 000 50 000 0
ObligAndFordringer
2 129 000 2 564 000 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
7 158 000 8 384 000 6 617 000 5 652 000 3 245 000 3 812 000 1 392 000 1 156 000 167 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
7 158 000 8 384 000 6 617 000 5 652 000 3 245 000 3 812 000 1 392 000 1 157 000 170 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
6 000 0 0 0 82 000 24 000 0 0 39 000
Konsernfordringer
2 000 000 2 000 000 3 000 000 1 000 000 1 200 000 600 000 1 600 000 1 188 000 970 000
Sum Fordringer
2 006 000 2 000 000 3 000 000 1 000 000 1 282 000 624 000 1 600 000 1 188 000 1 009 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
1 007 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
1 007 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
3 176 000 1 224 000 10 000 87 000 1 304 000 143 000 974 000 30 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
6 190 000 3 224 000 3 010 000 1 087 000 2 586 000 767 000 2 574 000 1 218 000 1 009 000
Sum eiendeler
13 348 000 11 609 000 9 626 000 6 740 000 5 831 000 4 578 000 3 966 000 2 374 000 1 179 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
167 000 167 000 167 000 167 000 167 000 167 000 167 000 167 000 167 000
Annen egenkapital
12 586 000 10 879 000 9 260 000 6 376 000 5 471 000 4 392 000 3 788 000 2 207 000 1 012 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
12 586 000 10 879 000 9 260 000 6 376 000 5 471 000 4 392 000 3 788 000 2 207 000 1 012 000
Sum egenkapital
12 753 000 11 046 000 9 427 000 6 543 000 5 639 000 4 559 000 3 955 000 2 374 000 1 179 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 5 000 11 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 5 000 11 000 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 5 000 11 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 -432 000 -432 000 -1 032 000 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 6 000 0 0 1 000 0 0 0 0
Betalbar skatt
76 000 46 000 188 000 196 000 192 000 14 000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
18 000 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
595 000 563 000 199 000 196 000 192 000 14 000 0 0 0
Sum gjeld
595 000 563 000 199 000 196 000 192 000 19 000 11 000 0 0
Sum egenkapital og gjeld
13 348 000 11 609 000 9 626 000 6 740 000 5 831 000 4 578 000 3 966 000 2 374 000 1 179 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0