Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
417 000 399 000 341 000 295 000 310 000 291 000 430 000 204 000 300 000
Sum driftsinntekter
417 000 399 000 341 000 295 000 310 000 291 000 430 000 204 000 300 000
Varekostnad
0 0 0 -7 000 -7 000 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 -11 000 0 0
Avskrivninger
0 0 0 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-417 000 -503 000 -329 000 -308 000 -283 000 -274 000 -431 000 -172 000 -184 000
Sum driftskostnader
-417 000 -503 000 -329 000 -323 000 -298 000 -282 000 -450 000 -180 000 -184 000
Driftsresultat
0 -104 000 12 000 -28 000 12 000 9 000 -21 000 24 000 116 000
Sum finansinntekter
11 000 12 000 10 000 5 000 5 000 4 000 10 000 3 000 6 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
11 000 -92 000 22 000 -22 000 16 000 13 000 -10 000 27 000 121 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
11 000 -92 000 22 000 -22 000 16 000 13 000 -10 000 27 000 121 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
11 000 -92 000 0 -22 000 16 000 13 000 -10 000 27 000 121 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
11 000 -92 000 22 000 0 0 0 0 27 000 121 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 8 000 17 000 25 000 34 000 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 8 000 17 000 25 000 34 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 8 000 17 000 25 000 34 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 1 000 0 0 0 34 000 0
Andre fordringer
52 000 47 000 48 000 61 000 38 000 17 000 28 000 27 000 23 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
52 000 47 000 48 000 62 000 38 000 17 000 28 000 61 000 23 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
404 000 369 000 351 000 268 000 284 000 203 000 116 000 204 000 191 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
456 000 416 000 398 000 330 000 322 000 219 000 144 000 264 000 214 000
Sum eiendeler
456 000 416 000 398 000 330 000 331 000 236 000 169 000 298 000 214 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
86 000 75 000 0 145 000 167 000 151 000 138 000 148 000 121 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
86 000 75 000 166 000 145 000 167 000 151 000 138 000 148 000 121 000
Sum egenkapital
86 000 75 000 166 000 145 000 167 000 151 000 138 000 148 000 121 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 150 000 100 000 50 000 0 0 50 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 150 000 100 000 50 000 0 0 50 000
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 150 000 100 000 50 000 0 0 50 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
16 000 64 000 8 000 8 000 41 000 7 000 9 000 27 000 7 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
353 000 277 000 224 000 27 000 23 000 28 000 22 000 122 000 35 000
Sum kortsiktig gjeld
370 000 341 000 232 000 35 000 64 000 35 000 31 000 149 000 43 000
Sum gjeld
370 000 341 000 232 000 185 000 164 000 85 000 31 000 149 000 93 000
Sum egenkapital og gjeld
456 000 416 000 398 000 330 000 331 000 236 000 169 000 298 000 214 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0