Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
2 412 000 2 388 000 2 399 000 2 328 000 2 119 000 2 016 000 1 862 000 1 620 000
Sum driftsinntekter
2 412 000 2 388 000 2 399 000 2 328 000 2 119 000 2 016 000 1 862 000 1 620 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-238 000 -238 000 -229 000 -195 000 -195 000 -137 000 -178 000 -281 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 -18 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-2 195 000 -2 283 000 -2 265 000 -2 180 000 -2 145 000 -1 916 000 -1 861 000 -1 378 000
Sum driftskostnader
-2 433 000 -2 521 000 -2 494 000 -2 375 000 -2 340 000 -2 053 000 -2 039 000 -1 677 000
Driftsresultat
-22 000 -134 000 -94 000 -47 000 -221 000 -37 000 -177 000 -57 000
Sum finansinntekter
64 000 63 000 51 000 44 000 48 000 71 000 113 000 23 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
42 000 -71 000 -43 000 -3 000 -173 000 33 000 -65 000 -34 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
42 000 -71 000 -43 000 -3 000 -173 000 33 000 -65 000 -34 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
42 000 -71 000 -43 000 -3 000 -173 000 33 000 -65 000 -34 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 36 000
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 36 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 36 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
17 000 22 000 178 000 1 000 6 000 6 000 5 000 0
Andre fordringer
65 000 69 000 61 000 72 000 208 000 79 000 141 000 18 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
83 000 91 000 239 000 73 000 214 000 85 000 146 000 18 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 908 000 1 855 000 1 971 000 2 082 000 1 821 000 2 777 000 2 806 000 1 921 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 991 000 1 946 000 2 210 000 2 155 000 2 036 000 2 862 000 2 952 000 1 939 000
Sum eiendeler
1 991 000 1 946 000 2 210 000 2 155 000 2 036 000 2 862 000 2 952 000 1 975 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 860 000 925 000 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 860 000 925 000 0
Annen egenkapital
646 000 604 000 675 000 718 000 721 000 33 000 0 1 030 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
646 000 604 000 675 000 718 000 721 000 33 000 -65 000 1 030 000
Sum egenkapital
646 000 604 000 675 000 718 000 721 000 894 000 860 000 1 030 000
SumAvsetnForpl
948 000 996 000 1 257 000 975 000 846 000 1 565 000 1 676 000 711 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
948 000 996 000 1 257 000 975 000 846 000 1 565 000 1 676 000 711 000
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
948 000 996 000 1 257 000 975 000 846 000 1 565 000 1 676 000 711 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
35 000 40 000 9 000 134 000 46 000 51 000 38 000 82 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
111 000 0 0 0 88 000 60 000 79 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
250 000 305 000 269 000 328 000 334 000 293 000 299 000 152 000
Sum kortsiktig gjeld
396 000 346 000 278 000 462 000 469 000 404 000 415 000 234 000
Sum gjeld
1 344 000 1 342 000 1 535 000 1 437 000 1 315 000 1 969 000 2 091 000 945 000
Sum egenkapital og gjeld
1 991 000 1 946 000 2 210 000 2 155 000 2 036 000 2 862 000 2 952 000 1 975 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0