Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 48 133 000 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 60 000 0 17 000 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 60 000 0 17 000 0 48 133 000 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 -3 000 -116 000 0 -7 267 000 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 -36 572 000 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 -800 000 0 -2 022 000 0 0
Avskrivninger
0 0 0 -6 000 -5 000 -5 000 -5 000 -3 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-23 000 -18 000 -20 000 -32 000 -21 000 -36 000 -32 000 -718 000 -11 000 -13 000
Sum driftskostnader
-23 000 -18 000 -20 000 -38 000 -29 000 -957 000 -37 000 -46 582 000 -11 000 -13 000
Driftsresultat
-23 000 -18 000 -20 000 22 000 -29 000 -940 000 -37 000 1 550 000 -11 000 -13 000
Sum finansinntekter
1 000 9 000 3 000 5 000 25 000 23 000 126 000 280 000 43 000 5 000
Sum finansutgifter
-14 000 0 -106 000 -284 000 -46 000 -1 000 -43 000 -49 000 -71 000 -38 000
Resultat før skatt
-37 000 -9 000 -123 000 -257 000 -50 000 -917 000 46 000 1 781 000 -39 000 -46 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 256 000 -18 000 -530 000 0 0
Ordinært resultat
-37 000 -9 000 -123 000 -257 000 -50 000 -661 000 28 000 1 251 000 -39 000 -46 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-37 000 -9 000 -123 000 -257 000 -50 000 -661 000 28 000 1 251 000 -39 000 -46 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-37 000 -9 000 -183 000 -257 000 50 000 661 000 -28 000 1 169 000 0 -4 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 6 000 11 000 16 000 21 000 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 6 000 11 000 16 000 21 000 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
60 000 0 66 000 173 000 456 000 201 000 201 000 201 000 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 319 000 319 000 319 000 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
60 000 0 66 000 173 000 456 000 520 000 520 000 520 000 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
60 000 0 66 000 173 000 462 000 531 000 536 000 541 000 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 36 572 000 5 803 000
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 36 572 000 5 803 000
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 60 000 0 0 256 000 0 230 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 60 000 0 0 256 000 0 230 000 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
42 000 64 000 84 000 189 000 356 000 880 000 1 393 000 3 039 000 1 771 000 1 801 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
42 000 139 000 144 000 189 000 356 000 1 137 000 1 393 000 3 269 000 38 344 000 7 604 000
Sum eiendeler
102 000 139 000 210 000 362 000 818 000 1 668 000 1 929 000 3 810 000 38 344 000 7 604 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
2 000 39 000 47 000 230 000 487 000 537 000 1 198 000 1 169 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 000 39 000 47 000 230 000 487 000 537 000 1 198 000 1 169 000 -82 000 -42 000
Sum egenkapital
102 000 139 000 147 000 330 000 587 000 637 000 1 298 000 1 269 000 18 000 58 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 31 862 000 4 259 000
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 31 000 31 000 31 000 382 000 30 000 4 522 000 1 562 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 18 000 530 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 834 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 63 000 0 200 000 1 000 000 232 000 1 147 000 1 941 000 1 725 000
Sum kortsiktig gjeld
0 0 63 000 31 000 231 000 1 031 000 631 000 2 541 000 38 325 000 7 546 000
Sum gjeld
0 0 63 000 31 000 231 000 1 031 000 631 000 2 541 000 38 325 000 7 546 000
Sum egenkapital og gjeld
102 000 139 000 210 000 362 000 818 000 1 668 000 1 929 000 3 810 000 38 344 000 7 604 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0