Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-14 000 -13 000 -36 000 -58 000 -5 000 -5 000 -3 000 -3 000 0
Sum driftskostnader
-14 000 -13 000 -36 000 -58 000 -5 000 -5 000 -3 000 -3 000 0
Driftsresultat
-14 000 -13 000 -36 000 -58 000 -5 000 -5 000 -3 000 -3 000 0
Sum finansinntekter
80 000 82 000 157 000 1 762 000 99 000 55 000 87 000 401 000 574 000
Sum finansutgifter
0 0 0 -7 000 -11 000 -1 000 0 -3 000 -10 000
Resultat før skatt
67 000 70 000 121 000 1 697 000 83 000 49 000 83 000 395 000 564 000
Skattekostnad
-18 000 -16 000 -11 000 -11 000 -23 000 -14 000 -23 000 -21 000 -10 000
Ordinært resultat
49 000 54 000 110 000 1 685 000 60 000 36 000 60 000 374 000 554 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
49 000 54 000 110 000 1 685 000 60 000 36 000 60 000 374 000 554 000
Utbytte
0 0 0 0 -11 000 -9 000 -201 000 0 0
Konsernbidrag
49 000 54 000 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 110 000 1 685 000 48 000 27 000 -141 000 339 000 554 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 500 000
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 694 000 694 000 404 000 404 000 404 000
ObligAndFordringer
2 882 000 0 0 0 0 500 000 0 51 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
2 882 000 0 0 0 1 194 000 1 194 000 904 000 956 000 904 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 882 000 0 0 0 1 194 000 1 194 000 904 000 956 000 904 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 2 803 000 180 000 1 331 000 451 000 557 000 467 000 364 000 325 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 2 803 000 180 000 1 331 000 451 000 557 000 467 000 364 000 325 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
257 000 285 000 2 849 000 1 801 000 5 000 10 000 0 25 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
257 000 3 088 000 3 029 000 3 132 000 456 000 567 000 468 000 389 000 325 000
Sum eiendeler
3 139 000 3 088 000 3 029 000 3 132 000 1 650 000 1 762 000 1 372 000 1 345 000 1 229 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
395 000 395 000 395 000 395 000 395 000 395 000 395 000 395 000 395 000
Annen egenkapital
2 726 000 2 677 000 2 623 000 2 513 000 827 000 779 000 752 000 893 000 554 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 726 000 2 677 000 2 623 000 2 513 000 827 000 779 000 752 000 893 000 554 000
Sum egenkapital
3 121 000 3 072 000 3 018 000 2 908 000 1 223 000 1 174 000 1 148 000 1 289 000 949 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 160 000 393 000 565 000 0 0 269 000
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 160 000 393 000 565 000 0 0 269 000
Skyldig konsernbidrag
49 000 54 000 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
18 000 16 000 11 000 11 000 23 000 14 000 23 000 21 000 10 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 11 000 9 000 201 000 35 000 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 52 000 0 0 0 35 000 0
Sum kortsiktig gjeld
18 000 16 000 11 000 63 000 34 000 23 000 224 000 56 000 10 000
Sum gjeld
18 000 16 000 11 000 223 000 427 000 588 000 224 000 56 000 279 000
Sum egenkapital og gjeld
3 139 000 3 088 000 3 029 000 3 132 000 1 650 000 1 762 000 1 372 000 1 345 000 1 229 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0