Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-17 000 -19 000 -17 000 -10 000 -11 000 -11 000 -11 000 -12 000 -5 000
Sum driftskostnader
-17 000 -19 000 -17 000 -10 000 -11 000 -11 000 -11 000 -12 000 -5 000
Driftsresultat
-17 000 -19 000 -17 000 -10 000 -11 000 -11 000 -11 000 -12 000 -5 000
Sum finansinntekter
2 250 000 2 251 000 2 250 000 2 250 000 4 050 000 1 130 000 1 513 000 375 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
2 234 000 2 232 000 2 233 000 2 241 000 4 039 000 1 119 000 1 502 000 363 000 -5 000
Skattekostnad
-14 000 -13 000 -14 000 -16 000 -31 000 -8 000 -5 000 0 0
Ordinært resultat
2 220 000 2 219 000 2 219 000 2 224 000 4 008 000 1 112 000 1 497 000 363 000 -5 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
2 220 000 2 219 000 2 219 000 2 224 000 4 008 000 1 112 000 1 497 000 363 000 -5 000
Utbytte
0 0 0 0 0 -420 000 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
2 080 000 2 219 000 2 219 000 2 224 000 3 838 000 692 000 1 497 000 363 000 -5 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
2 389 000 2 317 000 2 251 000 2 034 000 2 975 000 864 000 10 000 90 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
2 389 000 2 317 000 2 251 000 2 034 000 2 975 000 864 000 10 000 90 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
20 000 20 000 19 000 19 000 19 000 19 000 1 013 000 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 409 000 2 337 000 2 270 000 2 053 000 2 994 000 883 000 1 023 000 90 000 0
Sum eiendeler
5 649 000 5 577 000 5 510 000 5 293 000 6 234 000 4 123 000 4 263 000 3 330 000 3 240 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
2 147 000 2 147 000 2 147 000 2 147 000 2 147 000 2 147 000 2 147 000 2 147 000 3 228 000
Annen egenkapital
3 326 000 3 396 000 3 328 000 3 109 000 3 884 000 1 546 000 1 855 000 358 000 -5 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
3 326 000 3 396 000 3 328 000 3 109 000 3 884 000 1 546 000 1 855 000 358 000 -5 000
Sum egenkapital
5 473 000 5 543 000 5 475 000 5 256 000 6 031 000 3 693 000 4 002 000 2 505 000 3 223 000
SumAvsetnForpl
18 000 18 000 19 000 19 000 19 000 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
18 000 18 000 19 000 19 000 19 000 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
18 000 18 000 19 000 19 000 19 000 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
14 000 14 000 14 000 16 000 12 000 8 000 5 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
140 000 0 0 0 170 000 420 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
144 000 2 000 3 000 2 000 172 000 2 000 256 000 825 000 17 000
Sum kortsiktig gjeld
157 000 16 000 17 000 18 000 184 000 430 000 261 000 825 000 17 000
Sum gjeld
175 000 34 000 36 000 37 000 203 000 430 000 261 000 825 000 17 000
Sum egenkapital og gjeld
5 649 000 5 577 000 5 510 000 5 293 000 6 234 000 4 123 000 4 263 000 3 330 000 3 240 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0