Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
288 000 246 000 192 000 192 000 166 000 144 000 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 144 000 144 000 128 000 112 000
Sum driftsinntekter
288 000 246 000 192 000 192 000 166 000 144 000 144 000 144 000 128 000 112 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 -14 000 -1 000 -3 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-256 000 -379 000 -166 000 -305 000 -1 024 000 -99 000 -100 000 -118 000 -148 000 -230 000
Sum driftskostnader
-256 000 -379 000 -166 000 -305 000 -1 024 000 -99 000 -100 000 -132 000 -149 000 -233 000
Driftsresultat
32 000 -132 000 26 000 -113 000 -857 000 45 000 44 000 13 000 -20 000 -121 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000
Sum finansutgifter
-45 000 -44 000 -43 000 -44 000 -6 000 -1 000 -2 000 -4 000 -7 000 -4 000
Resultat før skatt
-13 000 -176 000 -18 000 -157 000 -863 000 44 000 41 000 9 000 -25 000 -123 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-13 000 -176 000 -18 000 -157 000 -863 000 44 000 41 000 9 000 -25 000 -123 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-13 000 -176 000 -18 000 -157 000 -863 000 44 000 41 000 9 000 -25 000 -123 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 41 000 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000 7 714 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
3 000 22 000 33 000 26 000 40 000 34 000 34 000 0 0 0
Andre fordringer
9 000 9 000 0 8 000 11 000 0 0 21 000 5 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
12 000 31 000 33 000 34 000 51 000 34 000 34 000 21 000 5 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
109 000 30 000 14 000 14 000 182 000 52 000 24 000 30 000 76 000 109 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
121 000 61 000 47 000 49 000 233 000 86 000 57 000 51 000 81 000 109 000
Sum eiendeler
7 835 000 7 775 000 7 761 000 7 763 000 7 947 000 7 800 000 7 771 000 7 765 000 7 795 000 7 823 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 321 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Annen egenkapital
6 236 000 6 249 000 6 426 000 6 443 000 6 600 000 7 464 000 7 420 000 7 379 000 7 370 000 7 395 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
6 236 000 6 249 000 6 426 000 6 443 000 6 600 000 7 464 000 7 420 000 7 379 000 7 370 000 7 395 000
Sum egenkapital
6 237 000 6 250 000 6 427 000 6 444 000 6 601 000 7 785 000 7 421 000 7 380 000 7 370 000 7 396 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 320 000 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 320 000 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 348 000 374 000 400 000 423 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 28 000 54 000 80 000 103 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
1 574 000 1 368 000 1 282 000 1 300 000 996 000 0 320 000 320 000 320 000 320 000
Sum langsiktig gjeld
1 574 000 1 368 000 1 282 000 1 300 000 1 316 000 0 348 000 374 000 400 000 423 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
16 000 6 000 23 000 16 000 20 000 0 3 000 10 000 25 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
8 000 151 000 29 000 3 000 10 000 15 000 0 0 0 5 000
Sum kortsiktig gjeld
24 000 157 000 52 000 19 000 30 000 15 000 3 000 11 000 25 000 5 000
Sum gjeld
1 598 000 1 525 000 1 334 000 1 319 000 1 346 000 15 000 351 000 385 000 425 000 428 000
Sum egenkapital og gjeld
7 835 000 7 775 000 7 761 000 7 763 000 7 947 000 7 800 000 7 771 000 7 765 000 7 795 000 7 823 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0