Resultatregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
194 000 215 000 331 000 405 000 496 000 646 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
194 000 215 000 331 000 405 000 496 000 646 000
Varekostnad
-154 000 -133 000 -248 000 -305 000 -351 000 -487 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 4 000 -3 000
Lønnskostnader
0 0 5 000 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-57 000 -71 000 -78 000 -96 000 -126 000 -98 000
Sum driftskostnader
-211 000 -204 000 -321 000 -401 000 -473 000 -588 000
Driftsresultat
-16 000 12 000 9 000 3 000 23 000 57 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-1 000 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-17 000 12 000 9 000 3 000 23 000 57 000
Skattekostnad
0 -3 000 -3 000 -1 000 -6 000 -16 000
Ordinært resultat
-17 000 8 000 7 000 3 000 16 000 41 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-17 000 8 000 7 000 3 000 16 000 41 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-17 000 8 000 7 000 3 000 16 000 41 000
Balanseregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
30 000 32 000 38 000 0 40 000 37 000
Varebeholdning
30 000 32 000 38 000 0 40 000 37 000
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
56 000 12 000 16 000 15 000 6 000 14 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
56 000 12 000 16 000 15 000 6 000 14 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
63 000 80 000 64 000 6 000 77 000 102 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
150 000 125 000 119 000 20 000 123 000 153 000
Sum eiendeler
150 000 125 000 119 000 20 000 123 000 153 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
94 000 111 000 103 000 96 000 93 000 77 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
94 000 111 000 103 000 96 000 93 000 77 000
Sum egenkapital
94 000 111 000 103 000 96 000 93 000 77 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
4 000 0 0 0 0 22 000
Betalbar skatt
3 000 3 000 3 000 5 000 6 000 16 000
Skyldig offentlige avgifter
49 000 11 000 0 0 0 19 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 13 000 -81 000 23 000 19 000
Sum kortsiktig gjeld
56 000 14 000 16 000 -76 000 30 000 76 000
Sum gjeld
56 000 14 000 16 000 -76 000 30 000 76 000
Sum egenkapital og gjeld
150 000 125 000 119 000 20 000 123 000 153 000
Pant
0 0 0 0 0 0