Resultatregnskap 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 31 000 788 000 377 000 401 000 694 000 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 31 000 788 000 377 000 401 000 694 000 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-9 000 -23 000 -31 000 -9 000 -11 000 -6 000 -21 000 -87 000 -336 000 -165 000
Sum driftskostnader
-9 000 -23 000 -31 000 -9 000 -11 000 -6 000 -21 000 -87 000 -336 000 -165 000
Driftsresultat
-9 000 -23 000 0 779 000 366 000 395 000 674 000 -87 000 -336 000 -165 000
Sum finansinntekter
3 000 2 210 000 0 1 000 0 19 000 0 5 000 244 000 1 000
Sum finansutgifter
-8 000 0 0 -255 000 -491 000 -860 000 -1 029 000 -1 012 000 -836 000 -216 000
Resultat før skatt
-14 000 2 188 000 0 526 000 -125 000 -447 000 -355 000 -1 095 000 -927 000 -379 000
Skattekostnad
4 000 -20 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-10 000 2 168 000 0 526 000 -125 000 -447 000 -355 000 -1 095 000 -927 000 -379 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-10 000 2 168 000 0 526 000 -125 000 -447 000 -355 000 -1 095 000 -927 000 -379 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
10 000 -68 000 0 0 0 0 0 -2 000 0 0
Balanseregnskap 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 4 966 000 7 448 000 9 931 000 14 880 000 14 622 000 16 484 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 4 966 000 7 448 000 9 931 000 14 880 000 14 622 000 16 484 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 4 966 000 7 448 000 9 931 000 14 880 000 14 622 000 16 484 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 5 660 000 0 0 8 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 5 660 000 0 0 8 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
1 650 000 1 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
1 650 000 1 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
28 000 245 000 0 0 20 000 30 000 0 11 000 0 208 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 678 000 1 895 000 0 0 20 000 30 000 5 660 000 11 000 0 216 000
Sum eiendeler
1 678 000 1 895 000 0 0 4 985 000 7 479 000 15 591 000 14 891 000 14 622 000 16 699 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
501 000 501 000 501 000 501 000 501 000 501 000 501 000 501 000 502 000 502 000
Annen egenkapital
68 000 68 000 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
68 000 68 000 -2 100 000 -2 800 000 -3 326 000 -3 201 000 -2 754 000 -2 400 000 -1 306 000 -379 000
Sum egenkapital
569 000 569 000 -1 599 000 -2 299 000 -2 825 000 -2 700 000 -2 253 000 -1 899 000 -805 000 123 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 7 810 000 10 179 000 17 020 000 16 790 000 13 420 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 4 187 000 6 668 000 13 597 000 13 500 000 12 137 000 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 1 284 000 1 284 000 1 284 000 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 1 284 000 1 599 000 2 299 000 2 339 000 2 226 000 2 139 000 3 290 000 1 284 000 15 200 000
Sum langsiktig gjeld
0 1 284 000 1 599 000 2 299 000 7 810 000 10 178 000 17 020 000 16 790 000 13 420 000 15 200 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 784 000 0 13 000 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 1 994 000 114 000
Betalbar skatt
0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 263 000
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 109 000 23 000 0 0 0 0 41 000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
1 109 000 42 000 0 0 0 0 825 000 0 2 006 000 1 377 000
Sum gjeld
1 109 000 1 326 000 1 599 000 2 299 000 7 810 000 10 178 000 17 845 000 16 790 000 15 426 000 16 577 000
Sum egenkapital og gjeld
1 678 000 1 895 000 0 0 4 985 000 7 479 000 15 591 000 14 891 000 14 622 000 16 699 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0