Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 -38 000 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-12 000 -11 000 -11 000 -15 000 -12 000 -13 000 -6 000 -8 000 -5 000 0
Sum driftskostnader
-12 000 -11 000 -11 000 -15 000 -12 000 -13 000 -44 000 -8 000 -5 000 0
Driftsresultat
-12 000 -11 000 -11 000 -15 000 -12 000 -13 000 -44 000 -8 000 -5 000 0
Sum finansinntekter
175 000 103 000 131 000 43 000 47 000 582 000 862 000 64 000 478 000 1 255 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 -24 000 -14 000 -39 000 -19 000
Resultat før skatt
163 000 91 000 120 000 28 000 35 000 569 000 795 000 42 000 434 000 1 235 000
Skattekostnad
-3 000 -6 000 -5 000 -8 000 -10 000 -11 000 0 0 0 0
Ordinært resultat
160 000 86 000 115 000 20 000 25 000 557 000 795 000 42 000 434 000 1 235 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
160 000 86 000 115 000 20 000 25 000 557 000 795 000 42 000 434 000 1 235 000
Utbytte
-200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-40 000 86 000 115 000 20 000 25 000 557 000 795 000 42 000 -434 000 -1 235 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 1 610 000 0 1 875 000 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
2 321 000 2 321 000 2 321 000 2 321 000 1 621 000 1 610 000 0 0 0 1 875 000
ObligAndFordringer
624 000 610 000 885 000 862 000 843 000 823 000 680 000 564 000 456 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
2 945 000 2 931 000 3 206 000 3 183 000 2 464 000 2 433 000 2 290 000 2 439 000 2 331 000 1 875 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 945 000 2 931 000 3 206 000 3 183 000 2 464 000 2 433 000 2 290 000 2 439 000 2 331 000 1 875 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 1 000 0 119 000 214 000 214 000 221 000 0 330 000 1 249 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 1 000 0 119 000 214 000 214 000 221 000 0 330 000 1 249 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
381 000 237 000 177 000 168 000 574 000 590 000 168 000 8 000 10 000 14 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
381 000 238 000 177 000 287 000 788 000 804 000 389 000 8 000 340 000 1 263 000
Sum eiendeler
3 325 000 3 168 000 3 382 000 3 470 000 3 252 000 3 237 000 2 680 000 2 447 000 2 671 000 3 138 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 1 354 000
Annen egenkapital
2 969 000 3 009 000 3 223 000 3 108 000 3 088 000 3 063 000 2 506 000 1 978 000 1 669 000 1 235 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 969 000 3 009 000 3 223 000 3 108 000 3 088 000 3 063 000 2 506 000 1 978 000 1 669 000 1 235 000
Sum egenkapital
3 123 000 3 163 000 3 377 000 3 262 000 3 242 000 3 217 000 2 660 000 2 132 000 1 823 000 2 589 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 200 000 0 0 0 305 000 588 000 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 200 000 0 0 0 305 000 588 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 5 000 6 000 0 0 0
Betalbar skatt
3 000 6 000 5 000 8 000 10 000 11 000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 3 000 13 000 10 000 260 000 549 000
Sum kortsiktig gjeld
203 000 6 000 5 000 8 000 10 000 20 000 20 000 10 000 260 000 549 000
Sum gjeld
203 000 6 000 5 000 208 000 10 000 20 000 20 000 315 000 848 000 549 000
Sum egenkapital og gjeld
3 325 000 3 168 000 3 382 000 3 470 000 3 252 000 3 237 000 2 680 000 2 447 000 2 671 000 3 138 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0