T&T Production-Trade-Service Company

Resultatregnskap 2008
Salgsinntekter
584 000
Andre driftsinntekter
0
Sum driftsinntekter
584 000
Varekostnad
-565 000
Beholdningsendring
0
Lønnskostnader
0
Avskrivninger
0
Nedskrivninger
0
Tapte fordringer
0
Andre driftskostnader
-66 000
Sum driftskostnader
-631 000
Driftsresultat
-47 000
Sum finansinntekter
0
Sum finansutgifter
0
Resultat før skatt
-47 000
Skattekostnad
0
Ordinært resultat
-47 000
Ekstraordinære inntekter
0
Ekstraordinære utgifter
0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0
Årsresultat
-47 000
Utbytte
0
Konsernbidrag
0
Overført til/fra egenkapital
-47 000
Balanseregnskap 2008
Goodwill
0
Forskning
0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0
Skattefordel
0
Immatrielle midler
0
Eiendomer
0
Maskiner og anlegg
0
Skip, rigger, fly mm.
0
Driftsløsøre
0
Varige driftsmidler
0
Investering i datterselskap
0
Investering i samme konsern
0
Lån til selskap i samme konsern
0
Investering i tilknyttet selskap
0
Lån til tilknyttet selskap
0
InvesteringAksjerAndeler
0
ObligAndFordringer
0
Pensjonsmidler
0
Finansielle annleggsmidler
0
Andre annleggsmidler
0
Annleggsmidler
0
LagerRavarer
0
LagerTilvirkedeVarer
0
LagerFerdigeVarer
0
Varebeholdning
0
Kundefordringer
-3 000
Andre fordringer
0
Konsernfordringer
0
Sum Fordringer
-3 000
Aksjer i samme konsern
0
Markedsaksjoner
0
Markedsobligasjoner
0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0
Andre finansielle instrumenter
0
Sum Investeringer
0
Kasse / Bank / Post
7 000
Andre omløpsmidler
0
Omløpsmidler
4 000
Sum eiendeler
4 000
Egne aksjer
0
Sum innskutt egenkapital
0
Annen egenkapital
-1 000
FondVurderingsforskjeller
0
Minority Stake Debt
0
Sum opptjent egenkapital
-1 000
Sum egenkapital
-1 000
SumAvsetnForpl
0
Pensjonsforpliktelser
0
Utsatt skatt
0
Andre avsetninger
0
Sum annen langsiktig gjeld
0
Konvertible lån
0
Obligasjonslån
0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0
Langsiktig konserngjeld
0
Ansvarlig lånekapital
0
Øvrig langsiktig gjeld
0
Sum langsiktig gjeld
0
Skyldig konsernbidrag
0
Avdrag langsiktig gjeld
0
Kortisktige konvertible lån
0
Sertifikatlån
0
Kortsiktig kredittgjeld
0
Kassekreditt
0
Kassekredittgrense
0
Leverandørgjeld
7 000
Betalbar skatt
0
Skyldig offentlige avgifter
-1 000
Kortsiktig konserngjeld
0
Utbyttegjeld
0
Annen kortsiktig gjeld
0
Sum kortsiktig gjeld
5 000
Sum gjeld
5 000
Sum egenkapital og gjeld
4 000
Pant
0