Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
1 141 000 1 151 000 1 182 000 1 105 000 1 212 000 1 340 000 2 260 000 578 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 5 000 0
Sum driftsinntekter
1 141 000 1 151 000 1 182 000 1 105 000 1 212 000 1 340 000 2 265 000 578 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 -5 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-924 000 -921 000 -928 000 -843 000 -883 000 -997 000 -1 410 000 -134 000
Avskrivninger
0 0 0 -14 000 -17 000 -17 000 -8 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-180 000 -172 000 -142 000 -162 000 -179 000 -236 000 -675 000 -43 000
Sum driftskostnader
-1 104 000 -1 093 000 -1 070 000 -1 019 000 -1 079 000 -1 250 000 -2 098 000 -177 000
Driftsresultat
37 000 59 000 112 000 86 000 134 000 90 000 166 000 400 000
Sum finansinntekter
8 000 4 000 4 000 6 000 7 000 12 000 53 000 0
Sum finansutgifter
-6 000 -2 000 -2 000 -4 000 -1 000 -1 000 -3 000 0
Resultat før skatt
39 000 61 000 115 000 89 000 139 000 101 000 216 000 400 000
Skattekostnad
-12 000 -19 000 -32 000 -26 000 -39 000 -29 000 -61 000 -109 000
Ordinært resultat
27 000 42 000 83 000 63 000 100 000 72 000 155 000 291 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
27 000 42 000 83 000 63 000 100 000 72 000 155 000 291 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
27 000 42 000 83 000 -63 000 -100 000 -72 000 -155 000 291 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 4 000 0 39 000 68 000 0
Immatrielle midler
0 0 0 4 000 0 39 000 68 000 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 14 000 30 000 47 000 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 14 000 30 000 47 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
806 000 656 000 656 000 656 000 656 000 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
806 000 656 000 656 000 656 000 656 000 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
806 000 656 000 656 000 660 000 670 000 69 000 115 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
292 000 193 000 233 000 265 000 202 000 335 000 64 000 194 000
Andre fordringer
16 000 129 000 133 000 18 000 21 000 29 000 21 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
308 000 322 000 366 000 283 000 223 000 364 000 85 000 194 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
206 000 256 000 173 000 184 000 225 000 412 000 1 049 000 627 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
514 000 578 000 539 000 467 000 447 000 776 000 1 134 000 820 000
Sum eiendeler
1 320 000 1 234 000 1 195 000 1 127 000 1 117 000 845 000 1 249 000 820 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
833 000 807 000 764 000 682 000 618 000 518 000 446 000 291 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
833 000 807 000 764 000 682 000 618 000 518 000 446 000 291 000
Sum egenkapital
933 000 907 000 864 000 782 000 718 000 618 000 546 000 391 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 21 000 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 21 000 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
3 000 107 000 105 000 104 000 101 000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
3 000 107 000 105 000 104 000 122 000 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
15 000 10 000 7 000 14 000 14 000 7 000 20 000 26 000
Betalbar skatt
12 000 19 000 29 000 50 000 45 000 0 129 000 109 000
Skyldig offentlige avgifter
138 000 109 000 115 000 107 000 129 000 125 000 303 000 147 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
219 000 82 000 75 000 70 000 89 000 95 000 251 000 147 000
Sum kortsiktig gjeld
384 000 221 000 225 000 241 000 277 000 227 000 703 000 429 000
Sum gjeld
387 000 328 000 330 000 345 000 399 000 227 000 703 000 429 000
Sum egenkapital og gjeld
1 320 000 1 234 000 1 195 000 1 127 000 1 117 000 845 000 1 249 000 820 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0