Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
714 000 1 490 000 2 200 000 2 742 000 3 352 000 1 682 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 164 000 0
Sum driftsinntekter
714 000 1 490 000 2 200 000 2 742 000 3 352 000 1 845 000 0
Varekostnad
-354 000 -610 000 -1 030 000 -1 092 000 -1 245 000 -586 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-292 000 -694 000 -715 000 -1 276 000 -1 198 000 -708 000 -5 000
Avskrivninger
-8 000 -6 000 -6 000 -6 000 -5 000 -1 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-468 000 -383 000 -597 000 -604 000 -793 000 -439 000 -58 000
Sum driftskostnader
-1 122 000 -1 693 000 -2 348 000 -2 978 000 -3 241 000 -1 734 000 -63 000
Driftsresultat
-408 000 -203 000 -149 000 -236 000 111 000 112 000 -63 000
Sum finansinntekter
1 000 4 000 4 000 5 000 18 000 1 000 4 000
Sum finansutgifter
-16 000 -24 000 -33 000 -17 000 -14 000 -11 000 0
Resultat før skatt
-424 000 -223 000 -178 000 -248 000 114 000 102 000 -59 000
Skattekostnad
108 000 51 000 47 000 48 000 -42 000 -23 000 0
Ordinært resultat
-316 000 -172 000 -131 000 -200 000 73 000 79 000 -59 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-316 000 -172 000 -131 000 -200 000 73 000 79 000 -59 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 -119 000 -200 000 73 000 21 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
251 000 144 000 93 000 46 000 0 0 0
Immatrielle midler
251 000 144 000 93 000 46 000 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
25 000 0 0 28 000 61 000 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
14 000 6 000 12 000 18 000 24 000 14 000 0
Varige driftsmidler
40 000 6 000 12 000 46 000 85 000 14 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 94 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 94 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
291 000 150 000 105 000 92 000 85 000 109 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
254 000 345 000 341 000 522 000 640 000 478 000 0
Varebeholdning
254 000 345 000 341 000 522 000 640 000 478 000 0
Kundefordringer
73 000 95 000 179 000 165 000 287 000 289 000 0
Andre fordringer
54 000 6 000 16 000 34 000 26 000 218 000 10 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
127 000 101 000 194 000 199 000 313 000 507 000 10 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
-71 000 -26 000 4 000 22 000 126 000 284 000 37 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
310 000 420 000 540 000 742 000 1 078 000 1 270 000 47 000
Sum eiendeler
601 000 570 000 644 000 834 000 1 163 000 1 378 000 47 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
425 000 125 000 125 000 244 000 350 000 350 000 100 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 94 000 21 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-500 000 -184 000 -13 000 0 94 000 21 000 -58 000
Sum egenkapital
-75 000 -59 000 112 000 244 000 444 000 371 000 42 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 2 000 1 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 2 000 1 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
83 000 83 000 133 000 239 000 106 000 172 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 39 000 106 000 172 000 0
Langsiktig konserngjeld
83 000 83 000 133 000 200 000 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
83 000 83 000 133 000 239 000 108 000 173 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
401 000 403 000 245 000 203 000 217 000 522 000 4 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 41 000 22 000 0
Skyldig offentlige avgifter
38 000 25 000 43 000 65 000 199 000 127 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
155 000 118 000 111 000 83 000 156 000 162 000 1 000
Sum kortsiktig gjeld
593 000 546 000 398 000 352 000 612 000 834 000 5 000
Sum gjeld
676 000 629 000 531 000 591 000 720 000 1 007 000 5 000
Sum egenkapital og gjeld
601 000 570 000 644 000 834 000 1 163 000 1 378 000 47 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0