Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
3 517 000 3 264 000 5 066 000 4 094 000 3 464 000 2 504 000 2 969 000
Andre driftsinntekter
-60 000 -59 000 36 000 89 000 0 0 0
Sum driftsinntekter
3 457 000 3 205 000 5 103 000 4 183 000 3 464 000 2 504 000 2 969 000
Varekostnad
-1 021 000 -950 000 -1 905 000 -1 296 000 -1 042 000 -711 000 -946 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-1 882 000 -1 763 000 -2 247 000 -1 860 000 -1 568 000 -1 451 000 -1 309 000
Avskrivninger
-12 000 -20 000 -44 000 -43 000 -35 000 -37 000 -26 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-656 000 -806 000 -751 000 -761 000 -768 000 -408 000 -559 000
Sum driftskostnader
-3 571 000 -3 539 000 -4 947 000 -3 960 000 -3 413 000 -2 607 000 -2 840 000
Driftsresultat
-114 000 -334 000 155 000 224 000 50 000 -103 000 129 000
Sum finansinntekter
3 000 0 15 000 0 4 000 2 000 1 000
Sum finansutgifter
-19 000 -15 000 -7 000 -12 000 -20 000 -13 000 -27 000
Resultat før skatt
-130 000 -349 000 162 000 212 000 34 000 -114 000 103 000
Skattekostnad
0 0 -50 000 -62 000 -4 000 49 000 -83 000
Ordinært resultat
-130 000 -349 000 112 000 150 000 30 000 -65 000 20 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-130 000 -349 000 112 000 150 000 30 000 -65 000 20 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 -248 000 112 000 135 000 0 -20 000 20 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 202 000
Maskiner og anlegg
8 000 14 000 20 000 26 000 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
6 000 12 000 26 000 64 000 84 000 119 000 156 000
Varige driftsmidler
14 000 26 000 46 000 90 000 84 000 119 000 358 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
14 000 26 000 46 000 90 000 84 000 119 000 358 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
175 000 195 000 215 000 190 000 146 000 25 000 0
Varebeholdning
175 000 195 000 215 000 190 000 146 000 25 000 0
Kundefordringer
64 000 728 000 1 226 000 980 000 576 000 455 000 581 000
Andre fordringer
55 000 127 000 78 000 100 000 26 000 74 000 84 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
119 000 855 000 1 304 000 1 080 000 603 000 528 000 665 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
235 000 40 000 102 000 69 000 99 000 73 000 72 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
529 000 1 091 000 1 621 000 1 339 000 848 000 625 000 737 000
Sum eiendeler
543 000 1 117 000 1 667 000 1 429 000 932 000 744 000 1 095 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000
Annen egenkapital
0 0 248 000 135 000 0 0 20 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-231 000 -101 000 248 000 135 000 -14 000 -44 000 20 000
Sum egenkapital
169 000 299 000 648 000 535 000 386 000 356 000 420 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 336 000 99 000 175 000 0 1 000 27 000
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
54 000 183 000 185 000 86 000 125 000 85 000 231 000
Betalbar skatt
0 0 50 000 62 000 4 000 0 83 000
Skyldig offentlige avgifter
152 000 164 000 371 000 279 000 239 000 121 000 111 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
168 000 135 000 316 000 292 000 178 000 181 000 223 000
Sum kortsiktig gjeld
374 000 818 000 1 020 000 893 000 546 000 389 000 674 000
Sum gjeld
374 000 818 000 1 020 000 893 000 546 000 389 000 674 000
Sum egenkapital og gjeld
543 000 1 117 000 1 667 000 1 429 000 932 000 744 000 1 095 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0