Resultatregnskap 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
78 000 63 000 69 000 0
Andre driftsinntekter
120 000 725 000 15 000 141 000
Sum driftsinntekter
198 000 788 000 84 000 141 000
Varekostnad
0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-719 000 -169 000 -65 000 -84 000
Sum driftskostnader
-719 000 -169 000 -65 000 -84 000
Driftsresultat
-521 000 619 000 19 000 57 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0
Resultat før skatt
-521 000 619 000 19 000 57 000
Skattekostnad
0 0 0 0
Ordinært resultat
-521 000 619 000 19 000 57 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
-521 000 619 000 19 000 57 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0
Balanseregnskap 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 24 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 24 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
199 000 695 000 52 000 57 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
199 000 695 000 76 000 57 000
Sum eiendeler
199 000 695 000 76 000 57 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0
Annen egenkapital
174 000 695 000 76 000 57 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
174 000 695 000 76 000 57 000
Sum egenkapital
174 000 695 000 76 000 57 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
25 000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
25 000 0 0 0
Sum gjeld
25 000 0 0 0
Sum egenkapital og gjeld
199 000 695 000 76 000 57 000
Pant
0 0 0 0