Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
13 527 000 8 849 000 12 322 000 11 834 000 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 28 000 21 000 0 0 0
Sum driftsinntekter
13 527 000 8 849 000 12 351 000 11 855 000 0 0 0
Varekostnad
-10 006 000 -6 847 000 -11 863 000 -7 512 000 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-276 000 -138 000 -806 000 -73 000 -25 000 -10 000 0
Sum driftskostnader
-10 282 000 -6 985 000 -12 669 000 -7 585 000 -25 000 -10 000 0
Driftsresultat
3 245 000 1 864 000 -319 000 4 270 000 -25 000 -10 000 0
Sum finansinntekter
1 000 7 000 2 000 0 0 0 1 000
Sum finansutgifter
-583 000 -834 000 -1 150 000 -1 512 000 0 0 0
Resultat før skatt
2 663 000 1 037 000 -1 467 000 2 758 000 -25 000 -10 000 1 000
Skattekostnad
-719 000 -290 000 409 000 -772 000 7 000 3 000 0
Ordinært resultat
1 944 000 747 000 -1 058 000 1 986 000 -18 000 -7 000 1 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 944 000 747 000 -1 058 000 1 986 000 -18 000 -7 000 1 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 -1 052 000 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 747 000 -6 000 1 986 000 0 -1 000 1 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 10 000 3 000 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 10 000 3 000 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 10 000 3 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
8 035 000 15 684 000 21 036 000 27 809 000 31 713 000 22 414 000 19 677 000
Varebeholdning
8 035 000 15 684 000 21 036 000 27 809 000 31 713 000 22 414 000 19 677 000
Kundefordringer
0 0 360 000 16 000 0 0 0
Andre fordringer
665 000 1 055 000 1 055 000 1 055 000 1 055 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 5 894 000 0 0 0
Sum Fordringer
665 000 1 055 000 1 415 000 6 965 000 1 055 000 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
145 000 501 000 1 672 000 28 000 24 000 94 000 21 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
8 845 000 17 241 000 24 123 000 34 802 000 32 792 000 22 508 000 19 698 000
Sum eiendeler
8 845 000 17 241 000 24 123 000 34 802 000 32 802 000 22 510 000 19 698 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
5 546 000 3 601 000 900 000 2 861 000 900 000 900 000 900 000
Annen egenkapital
0 0 1 955 000 0 0 0 1 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 0 1 955 000 0 -25 000 -7 000 1 000
Sum egenkapital
5 546 000 3 601 000 2 855 000 2 861 000 875 000 893 000 901 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
1 976 000 12 558 000 20 659 000 31 170 000 31 168 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
1 976 000 12 558 000 20 659 000 31 170 000 31 168 000 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 19 354 000 18 225 000
Sum langsiktig gjeld
1 976 000 12 558 000 20 659 000 31 170 000 31 168 000 19 354 000 18 225 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 -1 052 000 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 2 263 000 548 000
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
596 000 641 000 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
719 000 290 000 0 762 000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 142 000 14 000 0 758 000 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
8 000 8 000 596 000 8 000 0 0 24 000
Sum kortsiktig gjeld
1 323 000 1 082 000 610 000 770 000 758 000 2 263 000 572 000
Sum gjeld
3 299 000 13 640 000 21 269 000 31 940 000 31 926 000 21 617 000 18 797 000
Sum egenkapital og gjeld
8 845 000 17 241 000 24 123 000 34 801 000 32 802 000 22 510 000 19 698 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0