Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
3 922 000 2 534 000 1 936 000 1 397 000 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
3 922 000 2 534 000 1 936 000 1 397 000 0 0 0 0 0
Varekostnad
-802 000 -11 000 0 -65 000 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-2 457 000 -1 177 000 -900 000 -254 000 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-6 000 -7 000 -9 000 -12 000 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-2 159 000 -295 000 -971 000 -1 048 000 0 -9 000 -11 000 0 0
Sum driftskostnader
-5 424 000 -1 490 000 -1 880 000 -1 379 000 0 -9 000 -11 000 0 0
Driftsresultat
-1 502 000 1 045 000 56 000 18 000 0 -9 000 -11 000 0 0
Sum finansinntekter
1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 -1 000 -2 000 -1 000 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-1 500 000 1 044 000 54 000 17 000 0 -9 000 -11 000 0 0
Skattekostnad
-18 000 -295 000 -15 000 -5 000 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-1 518 000 749 000 40 000 12 000 0 -9 000 -11 000 0 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-1 518 000 749 000 40 000 12 000 0 -9 000 -11 000 0 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 777 000 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-26 000 -28 000 40 000 3 000 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
24 000 29 000 37 000 46 000 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
24 000 29 000 37 000 46 000 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
24 000 29 000 37 000 46 000 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
110 000 118 000 885 000 -107 000 0 0 0 0 0
Andre fordringer
331 000 2 806 000 300 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
441 000 2 924 000 1 185 000 93 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 692 000 139 000 440 000 230 000 0 0 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 133 000 3 063 000 1 625 000 323 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Sum eiendeler
2 156 000 3 092 000 1 662 000 369 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 200 000 200 000
Annen egenkapital
0 26 000 42 000 3 000 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-1 492 000 26 000 42 000 3 000 -10 000 -10 000 -1 000 0 0
Sum egenkapital
-1 302 000 216 000 232 000 193 000 180 000 180 000 189 000 200 000 200 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 777 000 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
12 000 0 -31 000 38 000 20 000 20 000 11 000 0 0
Betalbar skatt
18 000 0 15 000 5 000 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
127 000 64 000 87 000 6 000 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 180 000 -729 000 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
2 201 000 2 812 000 1 179 000 856 000 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
2 358 000 2 876 000 1 429 000 177 000 20 000 20 000 11 000 0 0
Sum gjeld
3 458 000 2 876 000 1 429 000 177 000 20 000 20 000 11 000 0 0
Sum egenkapital og gjeld
2 156 000 3 092 000 1 662 000 369 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0