Fenix Accommodation Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa

Resultatregnskap 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
24 408 000 79 230 000 23 927 000 20 281 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0
Sum driftsinntekter
24 408 000 79 230 000 23 927 000 20 281 000
Varekostnad
-1 379 000 -739 000 -23 000 -109 000
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
-18 256 000 -53 732 000 -19 923 000 -16 475 000
Avskrivninger
0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-5 028 000 -12 917 000 -3 671 000 -3 064 000
Sum driftskostnader
-24 663 000 -67 388 000 -23 617 000 -19 648 000
Driftsresultat
-255 000 11 841 000 310 000 634 000
Sum finansinntekter
2 000 71 000 114 000 0
Sum finansutgifter
-27 000 -16 000 0 0
Resultat før skatt
-280 000 11 896 000 425 000 634 000
Skattekostnad
-428 000 -2 973 000 -119 000 -61 000
Ordinært resultat
-708 000 8 923 000 306 000 573 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
-708 000 8 923 000 306 000 573 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-708 000 8 923 000 306 000 156 000
Balanseregnskap 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0
Kundefordringer
4 864 000 25 111 000 4 646 000 2 758 000
Andre fordringer
41 000 41 000 500 000 922 000
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
4 905 000 25 152 000 5 146 000 3 679 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 291 000 1 815 000 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
6 196 000 26 967 000 5 146 000 3 679 000
Sum eiendeler
6 196 000 26 967 000 5 146 000 3 679 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0
Annen egenkapital
3 814 000 6 508 000 462 000 156 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
3 814 000 6 508 000 462 000 156 000
Sum egenkapital
3 814 000 6 508 000 462 000 156 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
7 000 72 000 20 000 0
Betalbar skatt
455 000 2 973 000 119 000 61 000
Skyldig offentlige avgifter
1 222 000 8 869 000 1 936 000 1 587 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
698 000 8 544 000 2 609 000 1 876 000
Sum kortsiktig gjeld
2 383 000 20 458 000 4 684 000 3 523 000
Sum gjeld
2 383 000 20 458 000 4 684 000 3 523 000
Sum egenkapital og gjeld
6 196 000 26 967 000 5 146 000 3 679 000
Pant
0 0 0 0