Resultatregnskap 2013 2012 2011
Salgsinntekter
2 472 000 3 842 000 0
Andre driftsinntekter
1 000 0 0
Sum driftsinntekter
2 473 000 3 842 000 0
Varekostnad
-2 118 000 -3 077 000 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-253 000 -543 000 0
Avskrivninger
0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-180 000 -233 000 -3 000
Sum driftskostnader
-2 551 000 -3 853 000 -3 000
Driftsresultat
-78 000 -11 000 -3 000
Sum finansinntekter
0 1 000 0
Sum finansutgifter
-5 000 0 0
Resultat før skatt
-83 000 -10 000 -3 000
Skattekostnad
-4 000 3 000 1 000
Ordinært resultat
-87 000 -8 000 -2 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
-87 000 -8 000 -2 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0
Balanseregnskap 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 4 000 1 000
Immatrielle midler
0 4 000 1 000
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
0 4 000 1 000
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
378 000 315 000 0
Varebeholdning
378 000 315 000 0
Kundefordringer
40 000 43 000 0
Andre fordringer
0 50 000 0
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
40 000 94 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 1 000 0
Sum Investeringer
0 1 000 0
Kasse / Bank / Post
83 000 89 000 120 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
501 000 498 000 120 000
Sum eiendeler
501 000 502 000 121 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
110 000 110 000 110 000
Annen egenkapital
0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-95 000 -8 000 0
Sum egenkapital
15 000 102 000 110 000
SumAvsetnForpl
0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
358 000 259 000 0
Betalbar skatt
0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
13 000 6 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
115 000 135 000 11 000
Sum kortsiktig gjeld
486 000 400 000 11 000
Sum gjeld
486 000 400 000 11 000
Sum egenkapital og gjeld
501 000 502 000 121 000
Pant
0 0 0