Resultatregnskap 2013 2012
Salgsinntekter
17 225 000 10 390 000
Andre driftsinntekter
0 0
Sum driftsinntekter
17 225 000 10 390 000
Varekostnad
-709 000 0
Beholdningsendring
0 0
Lønnskostnader
-11 819 000 -10 236 000
Avskrivninger
-8 000 -5 000
Nedskrivninger
0 0
Tapte fordringer
0 0
Andre driftskostnader
-5 358 000 -3 540 000
Sum driftskostnader
-17 894 000 -13 781 000
Driftsresultat
-670 000 -3 391 000
Sum finansinntekter
3 000 0
Sum finansutgifter
0 -20 000
Resultat før skatt
-667 000 -3 410 000
Skattekostnad
377 000 939 000
Ordinært resultat
-290 000 -2 471 000
Ekstraordinære inntekter
0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0
Årsresultat
-290 000 -2 471 000
Utbytte
0 0
Konsernbidrag
0 2 417 000
Overført til/fra egenkapital
0 0
Balanseregnskap 2013 2012
Goodwill
0 0
Forskning
0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0
Skattefordel
376 000 0
Immatrielle midler
376 000 0
Eiendomer
0 0
Maskiner og anlegg
28 000 36 000
Skip, rigger, fly mm.
0 0
Driftsløsøre
0 0
Varige driftsmidler
28 000 36 000
Investering i datterselskap
0 0
Investering i samme konsern
0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0
ObligAndFordringer
0 0
Pensjonsmidler
0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0
Andre annleggsmidler
0 0
Annleggsmidler
404 000 36 000
LagerRavarer
0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0
LagerFerdigeVarer
0 0
Varebeholdning
0 0
Kundefordringer
1 303 000 6 029 000
Andre fordringer
4 394 000 5 825 000
Konsernfordringer
0 0
Sum Fordringer
5 697 000 11 855 000
Aksjer i samme konsern
0 0
Markedsaksjoner
0 0
Markedsobligasjoner
0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0
Sum Investeringer
0 0
Kasse / Bank / Post
215 000 3 178 000
Andre omløpsmidler
0 0
Omløpsmidler
5 911 000 15 033 000
Sum eiendeler
6 316 000 15 069 000
Egne aksjer
0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0
Annen egenkapital
0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0
Minority Stake Debt
0 0
Sum opptjent egenkapital
343 000 54 000
Sum egenkapital
-343 000 -54 000
SumAvsetnForpl
0 1 000
Pensjonsforpliktelser
0 0
Utsatt skatt
0 1 000
Andre avsetninger
0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0
Konvertible lån
0 0
Obligasjonslån
0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0
Sum langsiktig gjeld
0 1 000
Skyldig konsernbidrag
0 2 417 000
Avdrag langsiktig gjeld
0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0
Sertifikatlån
0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0
Kassekreditt
0 0
Kassekredittgrense
0 0
Leverandørgjeld
129 000 2 967 000
Betalbar skatt
0 0
Skyldig offentlige avgifter
1 777 000 2 418 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0
Utbyttegjeld
0 0
Annen kortsiktig gjeld
4 753 000 9 737 000
Sum kortsiktig gjeld
6 659 000 15 121 000
Sum gjeld
6 659 000 15 122 000
Sum egenkapital og gjeld
6 316 000 15 069 000
Pant
0 0