Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
431 000 62 000 59 000 58 000 60 000 446 000 488 000 727 000
Andre driftsinntekter
89 000 711 000 488 000 447 000 634 000 33 000 38 000 37 000
Sum driftsinntekter
520 000 773 000 547 000 505 000 694 000 478 000 525 000 764 000
Varekostnad
-237 000 -488 000 -189 000 -166 000 -916 000 0 0 0
Beholdningsendring
-9 000 0 0 0 0 -5 000 12 000 -148 000
Lønnskostnader
-188 000 0 0 0 0 -165 000 -167 000 -289 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
0 -268 000 -146 000 -320 000 -278 000 -239 000 -281 000 -358 000
Sum driftskostnader
-434 000 -756 000 -335 000 -486 000 -1 194 000 -409 000 -436 000 -795 000
Driftsresultat
86 000 17 000 212 000 19 000 -500 000 69 000 89 000 -32 000
Sum finansinntekter
0 16 000 22 000 24 000 25 000 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
86 000 33 000 235 000 43 000 -475 000 69 000 89 000 -32 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
86 000 33 000 235 000 0 0 69 000 89 000 -32 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
86 000 33 000 0 42 000 -475 000 69 000 89 000 -32 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 2 278 000 2 245 000 0 0 69 000 89 000 -32 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 1 000 1 000 1 000 9 000 9 000
Varige driftsmidler
0 0 0 1 000 1 000 1 000 9 000 9 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 1 000 1 000 1 000 9 000 9 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
429 000 1 528 000 1 402 000 1 269 000 1 089 000 1 496 000 1 402 000 1 233 000
Varebeholdning
429 000 0 0 0 0 1 496 000 1 402 000 1 233 000
Kundefordringer
10 000 8 000 12 000 0 0 4 000 3 000 6 000
Andre fordringer
7 000 0 62 000 28 000 11 000 2 000 0 5 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
17 000 8 000 73 000 28 000 11 000 6 000 3 000 11 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
736 000 764 000 796 000 731 000 877 000 960 000 980 000 1 077 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 182 000 2 299 000 2 272 000 2 028 000 1 977 000 2 462 000 2 385 000 2 321 000
Sum eiendeler
1 182 000 2 299 000 2 272 000 2 029 000 1 978 000 2 463 000 2 393 000 2 330 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 2 245 000 2 010 000 1 968 000 0 0 0
Annen egenkapital
1 148 000 2 278 000 0 0 0 2 443 000 2 374 000 2 285 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 148 000 2 278 000 0 0 0 2 443 000 2 374 000 2 285 000
Sum egenkapital
1 148 000 2 278 000 2 245 000 2 010 000 1 968 000 2 443 000 2 374 000 2 285 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 -3 000 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
6 000 0 3 000 8 000 5 000 4 000 2 000 14 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
28 000 25 000 24 000 12 000 5 000 16 000 17 000 31 000
Sum kortsiktig gjeld
34 000 22 000 27 000 20 000 10 000 20 000 20 000 45 000
Sum gjeld
34 000 22 000 27 000 20 000 10 000 20 000 20 000 45 000
Sum egenkapital og gjeld
1 182 000 2 299 000 2 272 000 2 029 000 1 978 000 2 463 000 2 393 000 2 330 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0