Resultatregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
1 809 000 1 224 000 1 253 000 1 776 000 2 081 000 1 779 000 1 597 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 4 000 1 000 0 0
Sum driftsinntekter
1 809 000 1 224 000 1 253 000 1 780 000 2 082 000 1 779 000 1 597 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-4 000 -5 000 -9 000 -6 000 -245 000 -366 000 -334 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-319 000 -255 000 -341 000 -359 000 -362 000 -394 000 -383 000
Sum driftskostnader
-323 000 -260 000 -350 000 -365 000 -607 000 -760 000 -717 000
Driftsresultat
1 487 000 964 000 903 000 1 416 000 1 476 000 1 020 000 880 000
Sum finansinntekter
0 0 1 000 1 000 1 000 6 000 3 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
1 487 000 964 000 904 000 1 417 000 1 477 000 1 026 000 883 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
1 487 000 964 000 904 000 1 417 000 1 477 000 1 026 000 883 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 487 000 964 000 904 000 1 417 000 1 477 000 1 026 000 883 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 1 026 000 883 000
Balanseregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
159 000 272 000 98 000 141 000 125 000 260 000 281 000
Andre fordringer
0 21 000 20 000 20 000 22 000 28 000 27 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
159 000 293 000 118 000 160 000 147 000 288 000 308 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
163 000 123 000 291 000 265 000 201 000 513 000 117 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
322 000 416 000 409 000 425 000 347 000 802 000 425 000
Sum eiendeler
322 000 416 000 409 000 425 000 347 000 802 000 425 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
237 000 314 000 352 000 373 000 223 000 678 000 272 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
237 000 314 000 352 000 373 000 223 000 678 000 272 000
Sum egenkapital
237 000 314 000 352 000 373 000 223 000 678 000 272 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
85 000 85 000 57 000 52 000 96 000 95 000 126 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 17 000 0 0 28 000 28 000 26 000
Sum kortsiktig gjeld
85 000 102 000 57 000 52 000 125 000 123 000 153 000
Sum gjeld
85 000 102 000 57 000 52 000 125 000 123 000 153 000
Sum egenkapital og gjeld
322 000 416 000 409 000 425 000 347 000 802 000 425 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0