P&L Nordic Ab Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak

Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
102 000 15 000 140 000 139 000 157 000 505 000 1 216 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
102 000 15 000 140 000 139 000 157 000 505 000 1 216 000
Varekostnad
0 -1 000 -2 000 -1 000 -13 000 150 000 -601 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 19 000 -30 000 -300 000 -380 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-17 000 -40 000 -6 000 -8 000 -44 000 -34 000 -97 000
Sum driftskostnader
-17 000 -41 000 -8 000 10 000 -87 000 -184 000 -1 078 000
Driftsresultat
84 000 -26 000 131 000 148 000 70 000 321 000 137 000
Sum finansinntekter
0 0 0 1 000 0 -42 000 54 000
Sum finansutgifter
-4 000 -4 000 -5 000 -4 000 -4 000 0 -4 000
Resultat før skatt
81 000 -30 000 126 000 145 000 65 000 279 000 187 000
Skattekostnad
-14 000 0 -36 000 -41 000 -18 000 -79 000 -40 000
Ordinært resultat
67 000 -30 000 90 000 104 000 46 000 201 000 147 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
67 000 -30 000 90 000 104 000 46 000 201 000 147 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
67 000 -30 000 90 000 104 000 46 000 201 000 147 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 564 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 564 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 564 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 19 000 52 000 28 000 141 000 186 000
Andre fordringer
1 000 4 000 11 000 0 0 0 75 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
1 000 4 000 31 000 52 000 28 000 141 000 261 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
133 000 49 000 388 000 294 000 717 000 639 000 366 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
134 000 53 000 419 000 346 000 744 000 780 000 627 000
Sum eiendeler
134 000 53 000 419 000 346 000 744 000 780 000 1 191 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
1 594 000 1 527 000 1 557 000 1 467 000 1 362 000 1 054 000 853 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 594 000 1 527 000 1 557 000 1 467 000 1 362 000 1 316 000 1 115 000
Sum egenkapital
1 594 000 1 527 000 1 557 000 1 467 000 1 362 000 1 316 000 1 115 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
14 000 0 36 000 41 000 18 000 79 000 40 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 12 000 18 000 42 000 10 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
-1 474 000 -1 474 000 -1 174 000 -1 174 000 -654 000 -657 000 0
Sum kortsiktig gjeld
-1 460 000 -1 474 000 -1 138 000 -1 121 000 -618 000 -536 000 75 000
Sum gjeld
-1 460 000 -1 474 000 -1 138 000 -1 121 000 -618 000 -536 000 75 000
Sum egenkapital og gjeld
134 000 53 000 419 000 346 000 744 000 780 000 1 191 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0