P&L Nordic Ab Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak

Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
30 000 16 000 102 000 15 000 140 000 139 000 157 000 505 000 1 216 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
30 000 16 000 102 000 15 000 140 000 139 000 157 000 505 000 1 216 000
Varekostnad
0 0 0 -1 000 -2 000 -1 000 -13 000 150 000 -601 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 19 000 -30 000 -300 000 -380 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-9 000 -9 000 -17 000 -40 000 -6 000 -8 000 -44 000 -34 000 -97 000
Sum driftskostnader
-9 000 -9 000 -17 000 -41 000 -8 000 10 000 -87 000 -184 000 -1 078 000
Driftsresultat
20 000 7 000 84 000 -26 000 131 000 148 000 70 000 321 000 137 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 1 000 0 -42 000 54 000
Sum finansutgifter
-11 000 -5 000 -4 000 -4 000 -5 000 -4 000 -4 000 0 -4 000
Resultat før skatt
10 000 2 000 81 000 -30 000 126 000 145 000 65 000 279 000 187 000
Skattekostnad
-2 000 -1 000 -14 000 0 -36 000 -41 000 -18 000 -79 000 -40 000
Ordinært resultat
7 000 1 000 67 000 -30 000 90 000 104 000 46 000 201 000 147 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
7 000 1 000 67 000 -30 000 90 000 104 000 46 000 201 000 147 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
7 000 1 000 67 000 -30 000 90 000 104 000 46 000 201 000 147 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
1 474 000 1 474 000 0 0 0 0 0 0 564 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 474 000 1 474 000 0 0 0 0 0 0 564 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 474 000 1 474 000 0 0 0 0 0 0 564 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 19 000 52 000 28 000 141 000 186 000
Andre fordringer
1 000 0 1 000 4 000 11 000 0 0 0 75 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
1 000 0 1 000 4 000 31 000 52 000 28 000 141 000 261 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
130 000 125 000 133 000 49 000 388 000 294 000 717 000 639 000 366 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
131 000 125 000 134 000 53 000 419 000 346 000 744 000 780 000 627 000
Sum eiendeler
1 605 000 1 598 000 134 000 53 000 419 000 346 000 744 000 780 000 1 191 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
1 603 000 1 595 000 1 594 000 1 527 000 1 557 000 1 467 000 1 362 000 1 054 000 853 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 603 000 1 595 000 1 594 000 1 527 000 1 557 000 1 467 000 1 362 000 1 316 000 1 115 000
Sum egenkapital
1 603 000 1 595 000 1 594 000 1 527 000 1 557 000 1 467 000 1 362 000 1 316 000 1 115 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
2 000 1 000 14 000 0 36 000 41 000 18 000 79 000 40 000
Skyldig offentlige avgifter
0 2 000 0 0 0 12 000 18 000 42 000 10 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 -1 474 000 -1 474 000 -1 174 000 -1 174 000 -654 000 -657 000 0
Sum kortsiktig gjeld
2 000 3 000 -1 460 000 -1 474 000 -1 138 000 -1 121 000 -618 000 -536 000 75 000
Sum gjeld
2 000 3 000 -1 460 000 -1 474 000 -1 138 000 -1 121 000 -618 000 -536 000 75 000
Sum egenkapital og gjeld
1 605 000 1 598 000 134 000 53 000 419 000 346 000 744 000 780 000 1 191 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0