Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-177 000 -86 000 -69 000 -66 000 -57 000 -69 000 -32 000 -25 000 -3 000
Sum driftskostnader
-177 000 -86 000 -69 000 -66 000 -57 000 -69 000 -32 000 -25 000 -3 000
Driftsresultat
-177 000 -86 000 -69 000 -66 000 -57 000 -69 000 -32 000 -25 000 -3 000
Sum finansinntekter
611 000 1 062 000 288 000 2 176 000 1 120 000 844 000 64 000 3 620 000 0
Sum finansutgifter
-50 000 -113 000 -196 000 -523 000 -925 000 -966 000 -1 646 000 -190 000 0
Resultat før skatt
385 000 863 000 23 000 1 587 000 137 000 -193 000 -1 612 000 3 406 000 -3 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 15 000 13 000 -27 000 0
Ordinært resultat
385 000 863 000 23 000 1 587 000 137 000 -178 000 -1 599 000 3 378 000 -3 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
385 000 863 000 23 000 1 587 000 137 000 -178 000 -1 599 000 3 378 000 -3 000
Utbytte
-300 000 -600 000 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
85 000 263 000 677 000 1 587 000 137 000 178 000 1 599 000 -3 378 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 4 339 000 4 339 000 4 339 000 4 339 000 2 593 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 4 339 000 4 339 000 4 339 000 4 339 000 2 593 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 4 339 000 4 339 000 4 339 000 4 339 000 2 593 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 400 000 0 63 000 75 000 101 000 87 000 73 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 400 000 0 63 000 75 000 101 000 87 000 73 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
1 809 000 1 909 000 2 130 000 751 000 1 397 000 1 238 000 1 456 000 3 771 000 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
1 809 000 1 909 000 2 130 000 751 000 1 397 000 1 238 000 1 456 000 3 771 000 0
Kasse / Bank / Post
690 000 404 000 403 000 2 018 000 34 000 29 000 17 000 1 437 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 500 000 2 713 000 2 533 000 2 832 000 1 506 000 1 369 000 1 561 000 5 281 000 0
Sum eiendeler
2 500 000 2 713 000 2 533 000 2 832 000 5 844 000 5 707 000 5 899 000 9 620 000 2 593 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
185 000 185 000 185 000 485 000 485 000 485 000 485 000 2 579 000 2 579 000
Annen egenkapital
1 997 000 1 912 000 1 649 000 2 325 000 1 738 000 1 601 000 1 779 000 3 378 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 997 000 1 912 000 1 649 000 2 325 000 1 738 000 1 601 000 1 779 000 3 378 000 0
Sum egenkapital
2 181 000 2 096 000 1 833 000 2 810 000 2 224 000 2 086 000 2 264 000 5 958 000 2 579 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 3 621 000 3 621 000 3 621 000 3 621 000 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 3 621 000 3 621 000 3 621 000 3 621 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
19 000 16 000 0 22 000 0 0 9 000 9 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 27 000 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
300 000 600 000 700 000 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 700 000 0 0 0 5 000 5 000 14 000
Sum kortsiktig gjeld
319 000 616 000 700 000 22 000 0 0 14 000 41 000 14 000
Sum gjeld
319 000 616 000 700 000 22 000 3 621 000 3 621 000 3 635 000 3 662 000 14 000
Sum egenkapital og gjeld
2 500 000 2 713 000 2 533 000 2 832 000 5 844 000 5 707 000 5 899 000 9 620 000 2 593 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0