Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 95 000 216 000 210 000 36 000
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 95 000 216 000 210 000 36 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 -100 000 -117 000 -67 000 -11 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-14 000 -18 000 -17 000 -13 000 -22 000 -419 000 -456 000 -394 000 -64 000
Sum driftskostnader
-14 000 -18 000 -17 000 -13 000 -22 000 -519 000 -573 000 -461 000 -75 000
Driftsresultat
-14 000 -18 000 -17 000 -13 000 -22 000 -424 000 -357 000 -251 000 -40 000
Sum finansinntekter
2 213 000 1 949 000 1 947 000 2 157 000 1 663 000 2 450 000 1 258 000 791 000 2 734 000
Sum finansutgifter
0 0 -11 000 0 0 -3 000 -152 000 -81 000 -15 000
Resultat før skatt
2 200 000 1 931 000 1 919 000 2 145 000 1 642 000 2 023 000 749 000 459 000 2 679 000
Skattekostnad
-586 000 -476 000 -468 000 -524 000 -394 000 -232 000 -287 000 12 000 10 000
Ordinært resultat
1 613 000 1 455 000 1 451 000 1 621 000 1 248 000 1 791 000 462 000 470 000 2 689 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 613 000 1 455 000 1 451 000 1 621 000 1 248 000 1 791 000 462 000 470 000 2 689 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-1 613 000 -1 455 000 -1 451 000 -1 621 000 -1 248 000 -1 791 000 -462 000 470 000 2 689 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 22 000 10 000
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 22 000 10 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 196 000 3 385 000 3 367 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 3 350 000 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 3 546 000 3 385 000 3 367 000
Investering i datterselskap
1 981 000 408 000 408 000 408 000 408 000 408 000 554 000 554 000 554 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
133 000 145 000 150 000 170 000 150 000 150 000 150 000 440 000 250 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
2 114 000 626 000 631 000 651 000 631 000 631 000 704 000 994 000 804 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 114 000 626 000 631 000 651 000 631 000 631 000 4 251 000 4 401 000 4 182 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 750 000 1 350 000 850 000 1 250 000 788 000 0
Konsernfordringer
0 200 000 225 000 200 000 175 000 150 000 0 0 1 100 000
Sum Fordringer
2 000 000 1 700 000 1 725 000 1 950 000 1 525 000 1 000 000 1 250 000 788 000 1 100 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
6 572 000 7 387 000 6 393 000 5 253 000 4 447 000 4 012 000 14 000 33 000 7 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
8 572 000 9 087 000 8 118 000 7 203 000 5 972 000 5 012 000 1 264 000 821 000 1 107 000
Sum eiendeler
10 686 000 9 713 000 8 749 000 7 854 000 6 603 000 5 643 000 5 515 000 5 222 000 5 289 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
548 000 548 000 548 000 548 000 548 000 548 000 548 000 548 000 548 000
Annen egenkapital
9 551 000 8 688 000 7 733 000 6 781 000 5 660 000 4 863 000 3 372 000 3 159 000 2 689 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
9 551 000 8 688 000 7 733 000 6 781 000 5 660 000 4 863 000 3 372 000 3 159 000 2 689 000
Sum egenkapital
10 100 000 9 236 000 8 281 000 7 330 000 6 209 000 5 411 000 3 920 000 3 708 000 3 237 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 1 512 000 1 992 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 1 512 000 1 992 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 1 512 000 1 992 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 1 329 000 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
586 000 476 000 468 000 524 000 394 000 232 000 265 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 1 000 2 000 60 000
Sum kortsiktig gjeld
586 000 476 000 468 000 524 000 394 000 232 000 1 594 000 2 000 60 000
Sum gjeld
586 000 476 000 468 000 524 000 394 000 232 000 1 594 000 1 514 000 2 052 000
Sum egenkapital og gjeld
10 686 000 9 713 000 8 749 000 7 854 000 6 603 000 5 643 000 5 515 000 5 222 000 5 289 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0