Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-55 000 -69 000 -111 000 -149 000 -114 000 -95 000 -81 000 -28 000 -8 000
Sum driftskostnader
-56 000 -70 000 -112 000 -150 000 -115 000 -95 000 -81 000 -28 000 -8 000
Driftsresultat
-55 000 -70 000 -111 000 -150 000 -114 000 -95 000 -81 000 -28 000 -8 000
Sum finansinntekter
521 000 144 000 288 000 408 000 601 000 1 678 000 1 564 000 2 311 000 0
Sum finansutgifter
-138 000 -449 000 -79 000 -5 000 -224 000 -976 000 -1 391 000 0 0
Resultat før skatt
327 000 -374 000 97 000 253 000 262 000 607 000 92 000 2 282 000 -8 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
327 000 -374 000 97 000 253 000 262 000 607 000 92 000 2 282 000 -8 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
327 000 -374 000 97 000 253 000 262 000 607 000 92 000 2 282 000 -8 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
327 000 -374 000 97 000 253 000 262 000 607 000 92 000 2 275 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 285 000 509 000 1 532 000 1 532 000 1 532 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 285 000 509 000 1 532 000 1 532 000 1 532 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 285 000 509 000 1 532 000 1 532 000 1 532 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
57 000 41 000 21 000 30 000 10 000 6 000 3 000 3 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
57 000 41 000 21 000 30 000 10 000 6 000 3 000 3 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
449 000 1 083 000 731 000 464 000 725 000 292 000 385 000 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 -29 000 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
449 000 1 083 000 702 000 464 000 725 000 292 000 385 000 0 0
Kasse / Bank / Post
4 689 000 3 606 000 4 380 000 4 512 000 3 736 000 3 694 000 1 979 000 2 280 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
5 195 000 4 729 000 5 104 000 5 006 000 4 472 000 3 991 000 2 367 000 2 282 000 0
Sum eiendeler
5 195 000 4 729 000 5 104 000 5 006 000 4 757 000 4 501 000 3 899 000 3 815 000 1 532 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 517 000 1 517 000 1 517 000 1 517 000 1 517 000 1 517 000 1 517 000 1 517 000 1 517 000
Annen egenkapital
3 538 000 3 211 000 3 586 000 3 488 000 3 235 000 2 973 000 2 366 000 2 275 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
3 538 000 3 211 000 3 586 000 3 488 000 3 235 000 2 973 000 2 366 000 2 275 000 -8 000
Sum egenkapital
5 056 000 4 729 000 5 103 000 5 006 000 4 753 000 4 491 000 3 884 000 3 792 000 1 509 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 -5 000 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
137 000 0 0 0 3 000 15 000 16 000 23 000 23 000
Sum kortsiktig gjeld
139 000 1 000 1 000 1 000 4 000 10 000 16 000 23 000 23 000
Sum gjeld
139 000 1 000 1 000 1 000 4 000 10 000 16 000 23 000 23 000
Sum egenkapital og gjeld
5 195 000 4 729 000 5 104 000 5 006 000 4 757 000 4 501 000 3 899 000 3 815 000 1 532 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0