Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-59 000 -24 000 -22 000 -172 000 -20 000 -13 000 -13 000 -15 000 -14 000
Sum driftskostnader
-59 000 -24 000 -22 000 -172 000 -20 000 -13 000 -13 000 -15 000 -14 000
Driftsresultat
-59 000 -24 000 -22 000 -172 000 -20 000 -13 000 -13 000 -15 000 -14 000
Sum finansinntekter
8 236 000 13 602 000 1 046 000 312 000 340 000 936 000 518 000 411 000 204 000
Sum finansutgifter
-50 000 0 -2 000 -149 000 -4 000 -10 000 -148 000 0 0
Resultat før skatt
8 127 000 13 578 000 1 022 000 -9 000 316 000 914 000 358 000 396 000 190 000
Skattekostnad
-22 000 -21 000 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
8 105 000 13 557 000 1 022 000 -9 000 316 000 914 000 358 000 396 000 190 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
8 105 000 13 557 000 1 022 000 -9 000 316 000 914 000 358 000 396 000 190 000
Utbytte
-3 000 000 -2 000 000 -250 000 0 0 -262 000 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
5 105 000 11 557 000 772 000 -9 000 316 000 652 000 358 000 396 000 190 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
8 634 000 8 634 000 2 343 000 2 343 000 2 343 000 2 343 000 2 343 000 2 343 000 2 343 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 123 000 33 000 1 388 000 1 725 000 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
8 634 000 8 634 000 2 343 000 3 543 000 3 749 000 3 659 000 3 814 000 4 151 000 2 426 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
8 634 000 8 634 000 2 343 000 3 543 000 3 749 000 3 659 000 3 814 000 4 151 000 2 426 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
546 000 531 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
546 000 531 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
15 306 000 8 997 000 1 391 000 493 000 449 000 415 000 384 000 0 0
Sum Investeringer
15 306 000 8 997 000 1 391 000 493 000 449 000 415 000 384 000 0 0
Kasse / Bank / Post
215 000 434 000 1 529 000 205 000 51 000 133 000 23 000 78 000 107 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
16 067 000 9 962 000 2 925 000 703 000 506 000 547 000 407 000 78 000 107 000
Sum eiendeler
24 702 000 18 596 000 5 268 000 4 246 000 4 255 000 4 206 000 4 221 000 4 229 000 2 533 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
2 343 000 2 343 000 2 343 000 2 343 000 2 343 000 2 343 000 2 343 000 2 343 000 2 343 000
Annen egenkapital
19 337 000 14 232 000 2 675 000 1 903 000 1 912 000 1 596 000 944 000 586 000 190 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
19 337 000 14 232 000 2 675 000 1 903 000 1 912 000 1 596 000 944 000 586 000 190 000
Sum egenkapital
21 680 000 16 575 000 5 018 000 4 246 000 4 255 000 3 939 000 3 287 000 2 929 000 2 533 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 5 000 934 000 1 300 000 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 5 000 934 000 1 300 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
22 000 21 000 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
3 000 000 2 000 000 250 000 0 0 262 000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
3 022 000 2 021 000 250 000 0 0 262 000 0 0 0
Sum gjeld
3 022 000 2 021 000 250 000 0 0 267 000 934 000 1 300 000 0
Sum egenkapital og gjeld
24 702 000 18 596 000 5 268 000 4 246 000 4 255 000 4 206 000 4 221 000 4 229 000 2 533 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0