Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-23 000 -25 000 -35 000 -46 000 -16 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Sum driftskostnader
-23 000 -25 000 -35 000 -46 000 -16 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Driftsresultat
-23 000 -25 000 -35 000 -46 000 -16 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Sum finansinntekter
5 731 000 5 166 000 1 401 000 1 001 000 2 018 000 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 -14 000 -10 000 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
5 707 000 5 140 000 1 351 000 945 000 2 002 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Skattekostnad
-40 000 -27 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
5 667 000 5 114 000 1 351 000 945 000 2 001 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
5 667 000 5 114 000 1 351 000 945 000 2 001 000 -17 000 -21 000 -18 000 -5 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
5 667 000 5 114 000 1 351 000 945 000 2 001 000 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 26 356 000 26 356 000 26 356 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 356 000 26 356 000 26 356 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 784 000 26 356 000 26 356 000 26 356 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
7 495 000 2 765 000 599 000 0 1 600 000 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
7 495 000 2 765 000 599 000 0 1 600 000 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
47 000 95 000 224 000 3 000 3 000 0 5 000 4 000 5 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
7 542 000 2 859 000 823 000 3 000 1 603 000 0 5 000 4 000 5 000 0
Sum eiendeler
34 326 000 29 643 000 27 607 000 26 787 000 28 387 000 26 784 000 26 789 000 26 360 000 26 361 000 26 356 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
11 446 000 11 446 000 18 446 000 23 446 000 23 446 000 26 446 000 26 446 000 26 346 000 26 346 000 26 346 000
Annen egenkapital
15 017 000 9 350 000 4 237 000 2 886 000 1 940 000 -61 000 -44 000 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
15 017 000 9 350 000 4 237 000 2 886 000 1 940 000 -61 000 -44 000 -23 000 -5 000 0
Sum egenkapital
26 463 000 20 796 000 22 683 000 26 332 000 25 386 000 26 385 000 26 402 000 26 323 000 26 341 000 26 346 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
3 000 0 4 000 1 000 0 0 4 000 2 000 0 0
Betalbar skatt
40 000 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
7 820 000 8 820 000 4 920 000 454 000 3 001 000 399 000 383 000 35 000 20 000 10 000
Sum kortsiktig gjeld
7 863 000 8 847 000 4 924 000 455 000 3 001 000 399 000 387 000 37 000 20 000 10 000
Sum gjeld
7 863 000 8 847 000 4 924 000 455 000 3 001 000 399 000 387 000 37 000 20 000 10 000
Sum egenkapital og gjeld
34 326 000 29 643 000 27 607 000 26 787 000 28 387 000 26 784 000 26 789 000 26 360 000 26 361 000 26 356 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0