Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
37 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
37 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 000 -3 000 -8 000 -7 000 -7 000 -6 000 -5 000 -6 000 -8 000
Sum driftskostnader
-1 000 -3 000 -8 000 -7 000 -7 000 -6 000 -5 000 -6 000 -8 000
Driftsresultat
36 000 -3 000 -8 000 -7 000 -7 000 -6 000 -5 000 -6 000 -8 000
Sum finansinntekter
1 000 3 000 2 000 211 000 0 1 000 0 100 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
36 000 0 -6 000 204 000 -7 000 -6 000 -5 000 94 000 -8 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
36 000 0 -6 000 204 000 -7 000 -6 000 -5 000 94 000 -8 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
36 000 0 -6 000 204 000 -7 000 -6 000 -5 000 94 000 -8 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
36 000 0 -6 000 204 000 -7 000 -6 000 -5 000 90 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
429 000 392 000 391 000 397 000 194 000 100 000 1 000 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
429 000 392 000 391 000 397 000 194 000 200 000 101 000 100 000 0
Sum eiendeler
621 000 584 000 583 000 589 000 386 000 392 000 293 000 292 000 192 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000
Annen egenkapital
306 000 270 000 270 000 276 000 72 000 79 000 85 000 90 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
306 000 270 000 270 000 276 000 72 000 79 000 85 000 90 000 -4 000
Sum egenkapital
488 000 452 000 452 000 458 000 254 000 261 000 267 000 272 000 178 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
133 000 131 000 131 000 131 000 131 000 131 000 26 000 20 000 14 000
Sum kortsiktig gjeld
133 000 131 000 131 000 131 000 131 000 131 000 26 000 20 000 14 000
Sum gjeld
133 000 131 000 131 000 131 000 131 000 131 000 26 000 20 000 14 000
Sum egenkapital og gjeld
621 000 584 000 583 000 589 000 386 000 392 000 293 000 292 000 192 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0