Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 37 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 37 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 000 -2 000 -1 000 -3 000 -8 000 -7 000 -7 000 -6 000 -5 000 -6 000 -8 000
Sum driftskostnader
-1 000 -2 000 -1 000 -3 000 -8 000 -7 000 -7 000 -6 000 -5 000 -6 000 -8 000
Driftsresultat
-1 000 -2 000 36 000 -3 000 -8 000 -7 000 -7 000 -6 000 -5 000 -6 000 -8 000
Sum finansinntekter
0 1 046 000 1 000 3 000 2 000 211 000 0 1 000 0 100 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-1 000 1 044 000 36 000 0 -6 000 204 000 -7 000 -6 000 -5 000 94 000 -8 000
Skattekostnad
0 -8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-1 000 1 036 000 36 000 0 -6 000 204 000 -7 000 -6 000 -5 000 94 000 -8 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-1 000 1 036 000 36 000 0 -6 000 204 000 -7 000 -6 000 -5 000 94 000 -8 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 -306 000 36 000 0 -6 000 204 000 -7 000 -6 000 -5 000 90 000 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0
Andre fordringer
685 000 685 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
685 000 685 000 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
14 000 424 000 429 000 392 000 391 000 397 000 194 000 100 000 1 000 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
699 000 1 109 000 429 000 392 000 391 000 397 000 194 000 200 000 101 000 100 000 0
Sum eiendeler
891 000 1 301 000 621 000 584 000 583 000 589 000 386 000 392 000 293 000 292 000 192 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000
Annen egenkapital
0 0 306 000 270 000 270 000 276 000 72 000 79 000 85 000 90 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-1 000 0 306 000 270 000 270 000 276 000 72 000 79 000 85 000 90 000 -4 000
Sum egenkapital
181 000 183 000 488 000 452 000 452 000 458 000 254 000 261 000 267 000 272 000 178 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 1 342 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
710 000 1 110 000 133 000 131 000 131 000 131 000 131 000 131 000 26 000 20 000 14 000
Sum kortsiktig gjeld
710 000 1 118 000 133 000 131 000 131 000 131 000 131 000 131 000 26 000 20 000 14 000
Sum gjeld
710 000 1 118 000 133 000 131 000 131 000 131 000 131 000 131 000 26 000 20 000 14 000
Sum egenkapital og gjeld
891 000 1 301 000 621 000 584 000 583 000 589 000 386 000 392 000 293 000 292 000 192 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0