Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-7 000 -9 000 -3 000 -9 000 -8 000 -9 000 -10 000 -4 000 -29 000 -11 000 -5 000
Sum driftskostnader
-7 000 -9 000 -3 000 -9 000 -8 000 -9 000 -10 000 -4 000 -29 000 -11 000 -5 000
Driftsresultat
-7 000 -9 000 -3 000 -9 000 -8 000 -9 000 -10 000 -4 000 -29 000 -11 000 -5 000
Sum finansinntekter
0 0 644 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -338 000 0
Resultat før skatt
-7 000 -9 000 641 000 -9 000 -8 000 -9 000 -10 000 -4 000 -29 000 -349 000 -5 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-7 000 -9 000 641 000 -9 000 -8 000 -9 000 -10 000 -4 000 -29 000 -349 000 -5 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-7 000 -9 000 641 000 -9 000 -8 000 -9 000 -10 000 -4 000 -29 000 -349 000 -5 000
Utbytte
0 0 -200 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-7 000 -9 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 56 000 56 000 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 167 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 167 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 556 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 167 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 556 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
-12 000 -12 000 -12 000 -12 000 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 62 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
150 000 150 000 150 000 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
150 000 150 000 150 000 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 74 000 12 000
Sum eiendeler
150 000 150 000 318 000 56 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 130 000 568 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
2 000 8 000 18 000 0 0 -406 000 -397 000 0 0 -355 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 000 8 000 18 000 -423 000 -414 000 -406 000 -397 000 -388 000 -383 000 -355 000 -6 000
Sum egenkapital
102 000 108 000 118 000 -323 000 -314 000 -306 000 -297 000 -288 000 -283 000 -255 000 94 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
48 000 42 000 0 379 000 383 000 374 000 366 000 356 000 352 000 384 000 474 000
Sum kortsiktig gjeld
48 000 42 000 200 000 379 000 383 000 374 000 366 000 356 000 352 000 384 000 474 000
Sum gjeld
48 000 42 000 200 000 379 000 383 000 374 000 366 000 356 000 352 000 384 000 474 000
Sum egenkapital og gjeld
150 000 150 000 318 000 56 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 130 000 568 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0