Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
6 000 0 129 000 123 000 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 5 000 3 000 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
6 000 5 000 133 000 123 000 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 -61 000 -56 000 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-4 000 -4 000 -4 000 -12 000 -9 000 -9 000 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-32 000 -19 000 -41 000 -35 000 -29 000 -15 000 -10 000 -8 000 -3 000
Sum driftskostnader
-36 000 -23 000 -106 000 -103 000 -38 000 -24 000 -10 000 -8 000 -3 000
Driftsresultat
-30 000 -18 000 26 000 20 000 -38 000 -23 000 -10 000 -8 000 -3 000
Sum finansinntekter
646 000 236 000 151 000 142 000 315 000 1 003 000 344 000 6 547 000 0
Sum finansutgifter
0 0 -28 000 0 0 -1 487 000 -1 669 000 0 0
Resultat før skatt
616 000 218 000 150 000 161 000 277 000 -508 000 -1 336 000 6 539 000 -3 000
Skattekostnad
-24 000 -34 000 -50 000 -44 000 -9 000 0 0 0 0
Ordinært resultat
592 000 184 000 100 000 118 000 268 000 -508 000 -1 336 000 6 539 000 -3 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
592 000 184 000 100 000 118 000 268 000 -508 000 -1 336 000 6 539 000 -3 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
592 000 184 000 100 000 118 000 268 000 -508 000 -1 336 000 6 536 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
5 000 9 000 13 000 17 000 9 000 18 000 0 0 0
Varige driftsmidler
5 000 9 000 13 000 17 000 9 000 18 000 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 36 000 0
Lån til tilknyttet selskap
347 000 339 000 419 000 408 000 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
2 128 000 3 508 000 1 619 000 128 000 128 000 164 000 5 472 000 7 105 000 500 000
ObligAndFordringer
0 0 0 8 000 100 000 100 000 0 0 58 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
2 476 000 3 847 000 2 038 000 545 000 228 000 264 000 5 472 000 7 141 000 558 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 481 000 3 856 000 2 051 000 562 000 237 000 282 000 5 472 000 7 141 000 558 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 50 000 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 50 000 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
11 000 55 000 36 000 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
11 000 55 000 36 000 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
3 552 000 1 779 000 3 510 000 4 873 000 5 044 000 4 722 000 1 210 000 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
3 563 000 1 834 000 3 546 000 4 923 000 5 044 000 4 722 000 1 210 000 0 0
Sum eiendeler
6 044 000 5 690 000 5 597 000 5 485 000 5 281 000 5 004 000 6 682 000 7 141 000 558 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
558 000 558 000 558 000 558 000 558 000 558 000 558 000 558 000 558 000
Annen egenkapital
5 404 000 5 042 000 4 858 000 4 759 000 4 641 000 4 423 000 5 200 000 6 536 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
5 404 000 5 042 000 4 858 000 4 759 000 4 641 000 4 423 000 5 200 000 6 536 000 -3 000
Sum egenkapital
5 962 000 5 600 000 5 417 000 5 317 000 5 199 000 4 981 000 5 759 000 7 094 000 555 000
SumAvsetnForpl
1 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
1 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 1 000 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
26 000 32 000 50 000 44 000 9 000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
55 000 55 000 129 000 124 000 73 000 23 000 923 000 47 000 3 000
Sum kortsiktig gjeld
81 000 87 000 180 000 168 000 82 000 23 000 923 000 47 000 3 000
Sum gjeld
82 000 89 000 180 000 168 000 82 000 23 000 923 000 47 000 3 000
Sum egenkapital og gjeld
6 044 000 5 690 000 5 597 000 5 485 000 5 281 000 5 004 000 6 682 000 7 141 000 558 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0