Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
140 000 138 000 138 000 138 000 117 000 54 000 0 0 0
Sum driftsinntekter
140 000 138 000 138 000 138 000 117 000 54 000 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 -5 000 -6 000 -6 000 -2 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-173 000 -130 000 -138 000 -200 000 -167 000 -84 000 -49 000 -25 000 -2 000
Sum driftskostnader
-173 000 -130 000 -138 000 -205 000 -173 000 -90 000 -51 000 -25 000 -2 000
Driftsresultat
-33 000 8 000 0 -67 000 -56 000 -36 000 -51 000 -25 000 -2 000
Sum finansinntekter
8 000 2 000 0 0 0 0 306 000 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 -2 000 -86 000 -39 000 -21 000 0
Resultat før skatt
-25 000 10 000 0 -68 000 -58 000 -122 000 216 000 -45 000 -2 000
Skattekostnad
7 000 -7 000 0 19 000 16 000 37 000 22 000 15 000 0
Ordinært resultat
-18 000 3 000 0 -49 000 -42 000 -84 000 238 000 -30 000 -2 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-18 000 3 000 0 -49 000 -42 000 -84 000 238 000 -30 000 -2 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-18 000 3 000 0 -49 000 -42 000 -84 000 206 000 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
109 000 103 000 109 000 109 000 90 000 74 000 37 000 15 000 0
Immatrielle midler
109 000 103 000 109 000 109 000 90 000 74 000 37 000 15 000 0
Eiendomer
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 5 000 11 000 18 000 0 0
Varige driftsmidler
100 000 100 000 100 000 100 000 105 000 111 000 18 000 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
169 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
138 000 138 000 115 000 115 000 115 000 115 000 554 000 280 000 165 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
307 000 288 000 115 000 115 000 115 000 115 000 554 000 280 000 165 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
516 000 490 000 324 000 324 000 310 000 300 000 608 000 295 000 165 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 13 000 0 0 28 000 0 192 000 435 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 13 000 0 0 28 000 0 192 000 435 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
16 000 4 000 9 000 4 000 131 000 255 000 432 000 54 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
16 000 18 000 9 000 4 000 159 000 255 000 624 000 489 000 0
Sum eiendeler
532 000 508 000 334 000 328 000 470 000 555 000 1 232 000 784 000 165 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000
Annen egenkapital
15 000 34 000 30 000 30 000 79 000 121 000 206 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
15 000 34 000 30 000 30 000 79 000 121 000 206 000 -32 000 -2 000
Sum egenkapital
180 000 199 000 195 000 195 000 244 000 286 000 371 000 133 000 163 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
305 000 262 000 114 000 109 000 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
47 000 47 000 24 000 24 000 225 000 269 000 861 000 650 000 2 000
Sum kortsiktig gjeld
352 000 309 000 138 000 133 000 225 000 269 000 862 000 651 000 2 000
Sum gjeld
352 000 309 000 138 000 133 000 225 000 269 000 862 000 651 000 2 000
Sum egenkapital og gjeld
532 000 508 000 334 000 328 000 470 000 555 000 1 232 000 784 000 165 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0