Resultatregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
2 302 000 4 030 000 2 913 000 10 658 000 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 23 000 9 000 48 000 36 000 0 0 0
Sum driftsinntekter
2 302 000 4 052 000 2 921 000 10 706 000 36 000 0 0 0
Varekostnad
-3 411 000 -5 412 000 -3 209 000 -11 240 000 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 120 000 -401 000 -3 185 000 -374 000 -359 000 -9 000 -5 000 -3 000
Sum driftskostnader
-4 531 000 -5 813 000 -6 394 000 -11 614 000 -359 000 -9 000 -5 000 -3 000
Driftsresultat
-2 229 000 -1 761 000 -3 473 000 -908 000 -322 000 -9 000 -5 000 -3 000
Sum finansinntekter
2 000 0 2 652 000 957 000 1 514 000 0 0 0
Sum finansutgifter
-1 141 000 -823 000 -821 000 -795 000 -362 000 -56 000 0 0
Resultat før skatt
-3 367 000 -2 584 000 -1 643 000 -746 000 830 000 -65 000 -5 000 -3 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-3 367 000 -2 584 000 -1 643 000 -746 000 830 000 -65 000 -5 000 -3 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-3 367 000 -2 584 000 -1 643 000 -746 000 830 000 -65 000 -5 000 -3 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 83 000 746 000 -830 000 0 -5 000 0
Balanseregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 15 735 000 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 481 000 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 16 215 000 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 66 000 66 000 100 000 100 000 100 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 96 000 192 000 192 000 248 000 192 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 162 000 258 000 292 000 348 000 292 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 162 000 16 473 000 292 000 348 000 292 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
5 915 000 9 700 000 12 713 000 12 859 000 0 0 0 0
Varebeholdning
5 915 000 9 700 000 12 713 000 12 859 000 0 0 0 0
Kundefordringer
0 138 000 3 000 804 000 2 704 000 0 0 0
Andre fordringer
20 000 786 000 3 960 000 2 994 000 2 655 000 0 0 0
Konsernfordringer
95 000 3 597 000 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
115 000 4 521 000 3 963 000 3 798 000 5 359 000 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
15 000 16 000 889 000 4 000 0 1 000 3 000 7 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
6 044 000 14 237 000 17 565 000 16 660 000 5 358 000 1 000 3 000 7 000
Sum eiendeler
6 044 000 14 237 000 17 565 000 16 822 000 21 832 000 293 000 351 000 300 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 278 000 282 000
Annen egenkapital
0 0 0 83 000 830 000 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-7 511 000 -4 144 000 -1 559 000 83 000 830 000 0 -3 000 -3 000
Sum egenkapital
-7 302 000 -3 934 000 -1 350 000 293 000 1 039 000 210 000 275 000 279 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
10 407 000 14 877 000 15 538 000 14 898 000 20 615 000 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
8 967 000 13 437 000 14 098 000 14 898 000 18 878 000 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
1 440 000 1 440 000 1 440 000 0 1 737 000 64 000 56 000 0
Sum langsiktig gjeld
10 407 000 14 877 000 15 538 000 14 898 000 20 615 000 64 000 56 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
881 000 401 000 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
419 000 622 000 536 000 120 000 129 000 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
1 243 000 1 620 000 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
396 000 652 000 2 842 000 1 511 000 48 000 20 000 20 000 20 000
Sum kortsiktig gjeld
2 939 000 3 294 000 3 377 000 1 631 000 178 000 20 000 20 000 20 000
Sum gjeld
13 346 000 18 171 000 18 915 000 16 529 000 20 793 000 84 000 76 000 20 000
Sum egenkapital og gjeld
6 044 000 14 237 000 17 565 000 16 822 000 21 832 000 293 000 351 000 300 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0