Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
120 069 000 181 822 000 169 305 000 110 686 000 105 736 000 125 502 000 115 818 000 69 680 000
Andre driftsinntekter
5 104 000 6 548 000 8 339 000 4 435 000 2 896 000 12 144 000 4 034 000 0
Sum driftsinntekter
125 173 000 188 369 000 177 644 000 115 121 000 108 632 000 137 646 000 119 851 000 69 680 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-125 167 000 -190 563 000 -177 154 000 -115 057 000 -108 587 000 -137 513 000 -119 895 000 -69 686 000
Sum driftskostnader
-125 167 000 -190 563 000 -177 154 000 -115 057 000 -108 587 000 -137 513 000 -119 895 000 -69 686 000
Driftsresultat
5 000 -2 194 000 489 000 64 000 45 000 133 000 -44 000 -6 000
Sum finansinntekter
38 000 2 664 000 88 000 116 000 248 000 104 000 295 000 183 000
Sum finansutgifter
-43 000 -470 000 -577 000 -179 000 -293 000 -237 000 -251 000 -177 000
Resultat før skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
1 798 000 456 000 2 180 000 1 916 000 1 303 000 475 000 1 552 000 777 000
Varebeholdning
1 798 000 456 000 2 180 000 1 916 000 1 303 000 475 000 1 552 000 777 000
Kundefordringer
12 276 000 23 341 000 20 365 000 10 378 000 7 985 000 12 063 000 25 453 000 12 989 000
Andre fordringer
4 161 000 29 000 28 000 33 000 255 000 3 660 000 54 000 24 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
16 437 000 23 370 000 20 392 000 10 411 000 8 240 000 15 723 000 25 507 000 13 013 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
2 214 000 1 576 000 1 244 000 8 045 000 1 932 000 2 382 000 5 848 000 6 438 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
20 449 000 25 403 000 23 816 000 20 372 000 11 475 000 18 580 000 32 907 000 20 228 000
Sum eiendeler
20 449 000 25 403 000 23 816 000 20 372 000 11 475 000 18 580 000 32 907 000 20 228 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital
110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
5 600 000 6 000 000 5 840 000 4 200 000 3 760 000 3 940 000 3 940 000 3 500 000
Sum langsiktig gjeld
5 600 000 6 000 000 5 840 000 4 200 000 3 760 000 3 940 000 3 940 000 3 500 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
789 000 1 828 000 604 000 1 057 000 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
13 316 000 16 286 000 15 183 000 13 727 000 2 859 000 3 726 000 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
634 000 1 178 000 2 079 000 1 279 000 4 746 000 10 804 000 28 857 000 16 618 000
Sum kortsiktig gjeld
14 739 000 19 293 000 17 866 000 16 062 000 7 605 000 14 530 000 28 857 000 16 618 000
Sum gjeld
20 339 000 25 293 000 23 706 000 20 262 000 11 365 000 18 470 000 32 797 000 20 118 000
Sum egenkapital og gjeld
20 449 000 25 403 000 23 816 000 20 372 000 11 475 000 18 580 000 32 907 000 20 228 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0