Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
121 000 179 000 131 000 161 000 124 000 0 80 000 210 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
121 000 179 000 131 000 161 000 124 000 0 80 000 210 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-732 000 -727 000 -686 000 -657 000 -644 000 -613 000 -571 000 -490 000 -118 000
Nedskrivninger
0 0 0 -8 000 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-154 000 -320 000 -193 000 -144 000 -152 000 -142 000 -122 000 -149 000 -63 000
Sum driftskostnader
-886 000 -1 047 000 -879 000 -809 000 -796 000 -755 000 -693 000 -639 000 -181 000
Driftsresultat
-765 000 -868 000 -748 000 -649 000 -673 000 -755 000 -613 000 -429 000 -181 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Sum finansutgifter
0 0 0 -1 000 0 -20 000 0 0 -7 000
Resultat før skatt
-765 000 -868 000 -748 000 -649 000 -673 000 -775 000 -613 000 -429 000 -187 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-765 000 -868 000 -748 000 -649 000 -673 000 -775 000 -613 000 -429 000 -187 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-765 000 -868 000 -748 000 -649 000 -673 000 -775 000 -613 000 -429 000 -187 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
765 000 868 000 748 000 649 000 673 000 775 000 613 000 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 8 000 18 000 28 000 38 000 48 000
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 16 000 26 000 36 000 46 000 56 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
57 000 761 000 1 426 000 1 595 000 2 136 000 2 770 000 2 927 000 3 247 000 3 584 000
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
57 000 761 000 1 426 000 1 595 000 2 136 000 2 770 000 2 927 000 3 247 000 3 584 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
57 000 761 000 1 426 000 1 595 000 2 152 000 2 796 000 2 963 000 3 293 000 3 640 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
57 000 0 72 000 94 000 42 000 0 46 000 0 20 000
Andre fordringer
30 000 31 000 28 000 25 000 25 000 0 0 13 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
86 000 31 000 100 000 119 000 67 000 0 46 000 13 000 20 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
16 000 24 000 17 000 6 000 5 000 3 000 11 000 34 000 1 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
102 000 55 000 117 000 125 000 71 000 3 000 57 000 46 000 21 000
Sum eiendeler
159 000 816 000 1 544 000 1 720 000 2 223 000 2 798 000 3 019 000 3 339 000 3 661 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
-5 707 000 -4 942 000 -4 074 000 -3 326 000 -2 676 000 -2 004 000 -1 229 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-5 707 000 -4 942 000 -4 074 000 -3 326 000 -2 676 000 -2 004 000 -1 229 000 -616 000 -187 000
Sum egenkapital
-5 607 000 -4 842 000 -3 974 000 -3 226 000 -2 576 000 -1 904 000 -1 129 000 -516 000 -87 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
5 743 000 5 656 000 5 515 000 4 894 000 4 762 000 4 673 000 4 128 000 3 805 000 3 671 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
5 614 000 5 584 000 5 439 000 4 894 000 4 762 000 4 673 000 4 128 000 3 113 000 3 003 000
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
130 000 72 000 76 000 0 0 0 0 692 000 669 000
Sum langsiktig gjeld
5 744 000 5 656 000 5 515 000 4 894 000 4 762 000 4 673 000 4 128 000 3 805 000 3 672 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
23 000 3 000 3 000 9 000 11 000 4 000 18 000 49 000 55 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 26 000 26 000 26 000 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 18 000 1 000 0 3 000 0 22 000
Sum kortsiktig gjeld
23 000 3 000 3 000 52 000 38 000 29 000 21 000 49 000 76 000
Sum gjeld
5 767 000 5 659 000 5 518 000 4 946 000 4 800 000 4 702 000 4 149 000 3 854 000 3 748 000
Sum egenkapital og gjeld
159 000 816 000 1 544 000 1 720 000 2 223 000 2 798 000 3 019 000 3 339 000 3 661 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0