Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 740 000 150 000 0 435 000 585 000
Sum driftsinntekter
0 740 000 150 000 0 435 000 585 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-12 000 -9 000 -10 000 -13 000 -450 000 -919 000
Sum driftskostnader
-12 000 -9 000 -10 000 -13 000 -450 000 -919 000
Driftsresultat
-12 000 731 000 140 000 -13 000 -15 000 -334 000
Sum finansinntekter
38 000 107 000 35 000 24 000 0 0
Sum finansutgifter
-269 000 -390 000 -399 000 -299 000 -124 000 0
Resultat før skatt
-244 000 448 000 -223 000 -288 000 -139 000 -334 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-244 000 448 000 -223 000 -288 000 -139 000 -334 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-244 000 448 000 -223 000 -288 000 -139 000 -334 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 448 000 -223 000 0 0 -334 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
236 000 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 605 000 418 000 391 000 689 000 813 000
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
236 000 605 000 418 000 391 000 689 000 813 000
Kasse / Bank / Post
115 000 77 000 58 000 53 000 29 000 28 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
351 000 683 000 476 000 444 000 718 000 842 000
Sum eiendeler
351 000 683 000 476 000 444 000 718 000 842 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
308 000 652 000 104 000 327 000 615 000 754 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital
308 000 652 000 104 000 327 000 615 000 754 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
43 000 31 000 372 000 116 000 103 000 88 000
Sum kortsiktig gjeld
43 000 31 000 372 000 116 000 103 000 88 000
Sum gjeld
43 000 31 000 372 000 116 000 103 000 88 000
Sum egenkapital og gjeld
351 000 683 000 476 000 444 000 718 000 842 000
Pant
0 0 0 0 0 0