Resultatregnskap 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
185 000 522 000 905 000 652 000 0 0
Andre driftsinntekter
0 137 000 13 000 0 430 000 333 000
Sum driftsinntekter
185 000 659 000 918 000 652 000 430 000 333 000
Varekostnad
-7 000 -7 000 -5 000 -27 000 -20 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 -2 000 -4 000 -1 000 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-188 000 -177 000 -294 000 -272 000 -238 000 -212 000
Sum driftskostnader
-195 000 -184 000 -301 000 -303 000 -259 000 -212 000
Driftsresultat
-9 000 475 000 618 000 349 000 170 000 121 000
Sum finansinntekter
2 000 4 000 3 000 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-7 000 479 000 620 000 349 000 170 000 121 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-7 000 479 000 620 000 349 000 170 000 121 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-7 000 479 000 620 000 349 000 170 000 121 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-7 000 479 000 620 000 349 000 170 000 121 000
Balanseregnskap 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 119 000 78 000 85 000 151 000 142 000
Andre fordringer
0 137 000 13 000 0 0 9 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 256 000 91 000 85 000 151 000 151 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 702 000 755 000 270 000 280 000 122 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
0 957 000 846 000 355 000 431 000 273 000
Sum eiendeler
0 957 000 846 000 355 000 431 000 273 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
0 860 000 681 000 244 000 378 000 121 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 860 000 681 000 244 000 378 000 121 000
Sum egenkapital
0 860 000 681 000 244 000 378 000 121 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 7 000 26 000 6 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 88 000 128 000 78 000 39 000 23 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 8 000 30 000 7 000 7 000 128 000
Sum kortsiktig gjeld
0 97 000 165 000 111 000 53 000 152 000
Sum gjeld
0 97 000 165 000 111 000 53 000 152 000
Sum egenkapital og gjeld
0 957 000 846 000 355 000 431 000 273 000
Pant
0 0 0 0 0 0