Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
522 000 905 000 652 000 0 0
Andre driftsinntekter
137 000 13 000 0 430 000 333 000
Sum driftsinntekter
659 000 918 000 652 000 430 000 333 000
Varekostnad
-7 000 -5 000 -27 000 -20 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 -2 000 -4 000 -1 000 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-177 000 -294 000 -272 000 -238 000 -212 000
Sum driftskostnader
-184 000 -301 000 -303 000 -259 000 -212 000
Driftsresultat
475 000 618 000 349 000 170 000 121 000
Sum finansinntekter
4 000 3 000 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0
Resultat før skatt
479 000 620 000 349 000 170 000 121 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0
Ordinært resultat
479 000 620 000 349 000 170 000 121 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
479 000 620 000 349 000 170 000 121 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
479 000 620 000 349 000 170 000 121 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
119 000 78 000 85 000 151 000 142 000
Andre fordringer
137 000 13 000 0 0 9 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
256 000 91 000 85 000 151 000 151 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
702 000 755 000 270 000 280 000 122 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
957 000 846 000 355 000 431 000 273 000
Sum eiendeler
957 000 846 000 355 000 431 000 273 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0
Annen egenkapital
860 000 681 000 244 000 378 000 121 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
860 000 681 000 244 000 378 000 121 000
Sum egenkapital
860 000 681 000 244 000 378 000 121 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 7 000 26 000 6 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
88 000 128 000 78 000 39 000 23 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
8 000 30 000 7 000 7 000 128 000
Sum kortsiktig gjeld
97 000 165 000 111 000 53 000 152 000
Sum gjeld
97 000 165 000 111 000 53 000 152 000
Sum egenkapital og gjeld
957 000 846 000 355 000 431 000 273 000
Pant
0 0 0 0 0