Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
0 0 0 2 702 000 2 427 000 995 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 25 000
Sum driftsinntekter
0 0 0 2 702 000 2 427 000 1 020 000
Varekostnad
-85 000 -120 000 445 000 -281 000 -1 879 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 -514 000 -201 000 -84 000
Avskrivninger
-1 000 -2 000 -42 000 -13 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-39 000 -49 000 -158 000 -1 064 000 -565 000 -436 000
Sum driftskostnader
-125 000 -171 000 245 000 -1 872 000 -2 645 000 -520 000
Driftsresultat
-125 000 -170 000 245 000 830 000 -218 000 500 000
Sum finansinntekter
0 0 1 000 6 000 9 000 8 000
Sum finansutgifter
-38 000 -47 000 0 -8 000 -8 000 0
Resultat før skatt
-163 000 -217 000 246 000 828 000 -216 000 507 000
Skattekostnad
0 29 000 -18 000 -99 000 85 000 -142 000
Ordinært resultat
-163 000 -188 000 228 000 729 000 -132 000 365 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-163 000 -188 000 228 000 729 000 -132 000 365 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-163 000 -188 000 228 000 729 000 -132 000 365 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
-2 000 -1 000 181 000 223 000 236 000 0
Varige driftsmidler
-2 000 -1 000 181 000 223 000 236 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
-2 000 -1 000 181 000 223 000 236 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
200 000 285 000 405 000 -93 000 0 0
Varebeholdning
200 000 285 000 405 000 -93 000 0 0
Kundefordringer
0 0 200 000 200 000 0 0
Andre fordringer
721 000 721 000 709 000 701 000 209 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
721 000 721 000 909 000 901 000 209 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 000 71 000 177 000 377 000 552 000 814 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
922 000 1 076 000 1 491 000 1 184 000 761 000 814 000
Sum eiendeler
919 000 1 075 000 1 672 000 1 407 000 997 000 814 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
701 000 864 000 1 191 000 963 000 234 000 365 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
701 000 864 000 1 191 000 963 000 234 000 365 000
Sum egenkapital
701 000 864 000 1 191 000 963 000 234 000 365 000
SumAvsetnForpl
0 0 52 000 52 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 52 000 52 000 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
-700 000 -700 000 -700 000 -700 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
-700 000 -700 000 -648 000 -648 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 23 000 299 000 299 000 12 000 13 000
Betalbar skatt
-142 000 -142 000 -77 000 -95 000 -84 000 142 000
Skyldig offentlige avgifter
5 000 5 000 11 000 35 000 22 000 165 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 056 000 1 026 000 896 000 853 000 813 000 128 000
Sum kortsiktig gjeld
918 000 912 000 1 129 000 1 092 000 763 000 449 000
Sum gjeld
218 000 212 000 481 000 444 000 763 000 449 000
Sum egenkapital og gjeld
919 000 1 075 000 1 672 000 1 407 000 997 000 814 000
Pant
0 0 0 0 0 0