Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
0 2 702 000 2 427 000 995 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 25 000
Sum driftsinntekter
0 2 702 000 2 427 000 1 020 000
Varekostnad
445 000 -281 000 -1 879 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
0 -514 000 -201 000 -84 000
Avskrivninger
-42 000 -13 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-158 000 -1 064 000 -565 000 -436 000
Sum driftskostnader
245 000 -1 872 000 -2 645 000 -520 000
Driftsresultat
245 000 830 000 -218 000 500 000
Sum finansinntekter
1 000 6 000 9 000 8 000
Sum finansutgifter
0 -8 000 -8 000 0
Resultat før skatt
246 000 828 000 -216 000 507 000
Skattekostnad
-18 000 -99 000 85 000 -142 000
Ordinært resultat
228 000 729 000 -132 000 365 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
228 000 729 000 -132 000 365 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
228 000 729 000 -132 000 365 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
181 000 223 000 236 000 0
Varige driftsmidler
181 000 223 000 236 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
181 000 223 000 236 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
405 000 -93 000 0 0
Varebeholdning
405 000 -93 000 0 0
Kundefordringer
200 000 200 000 0 0
Andre fordringer
709 000 701 000 209 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
909 000 901 000 209 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
177 000 377 000 552 000 814 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
1 491 000 1 184 000 761 000 814 000
Sum eiendeler
1 672 000 1 407 000 997 000 814 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0
Annen egenkapital
1 191 000 963 000 234 000 365 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 191 000 963 000 234 000 365 000
Sum egenkapital
1 191 000 963 000 234 000 365 000
SumAvsetnForpl
52 000 52 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
52 000 52 000 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
-700 000 -700 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
-648 000 -648 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
299 000 299 000 12 000 13 000
Betalbar skatt
-77 000 -95 000 -84 000 142 000
Skyldig offentlige avgifter
11 000 35 000 22 000 165 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
896 000 853 000 813 000 128 000
Sum kortsiktig gjeld
1 129 000 1 092 000 763 000 449 000
Sum gjeld
481 000 444 000 763 000 449 000
Sum egenkapital og gjeld
1 672 000 1 407 000 997 000 814 000
Pant
0 0 0 0