Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 17 000 1 439 000 0
Sum driftsinntekter
0 0 17 000 1 439 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 869 000 0 0
Avskrivninger
-2 160 000 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 259 000 -1 627 000 -1 288 000 -6 568 000 -4 421 000
Sum driftskostnader
-3 419 000 -1 627 000 -419 000 -6 568 000 -4 421 000
Driftsresultat
-3 420 000 -1 627 000 -402 000 -5 129 000 -4 421 000
Sum finansinntekter
74 225 000 103 084 000 88 159 000 63 386 000 0
Sum finansutgifter
-70 435 000 -124 303 000 -78 343 000 -74 156 000 0
Resultat før skatt
370 000 -22 846 000 9 413 000 -15 898 000 -26 699 000
Skattekostnad
0 409 000 -41 000 -367 000 0
Ordinært resultat
370 000 -22 437 000 9 372 000 -16 266 000 -26 699 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
370 000 -22 437 000 9 372 000 -16 266 000 -26 699 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
370 000 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 2 160 000 2 160 000 2 478 000 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 2 160 000 2 160 000 2 478 000 0
Investering i datterselskap
331 285 000 331 285 000 331 285 000 331 285 000 351 509 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
433 749 000 330 185 000 276 745 000 304 668 000 57 215 000
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
913 000 910 000 578 000 0 0
ObligAndFordringer
23 405 000 21 363 000 20 025 000 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
789 353 000 683 743 000 628 633 000 635 953 000 408 725 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
789 353 000 685 904 000 630 793 000 638 431 000 408 725 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 322 000 322 000 322 000 0
Andre fordringer
0 3 000 540 000 5 000 0
Konsernfordringer
242 682 000 234 213 000 188 884 000 164 079 000 5 863 000
Sum Fordringer
242 682 000 234 537 000 189 745 000 164 407 000 5 863 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
56 302 000 0 49 710 000 46 436 000 102 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
298 984 000 234 537 000 239 455 000 210 843 000 5 964 000
Sum eiendeler
1 088 337 000 920 441 000 870 248 000 849 274 000 414 689 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
407 000 000 407 000 000 407 000 000 407 000 000 407 000 000
Annen egenkapital
-55 659 000 -56 029 000 -33 592 000 -42 964 000 -26 699 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-55 659 000 -56 029 000 -33 592 000 -42 964 000 -26 699 000
Sum egenkapital
351 341 000 350 970 000 373 408 000 364 035 000 380 301 000
SumAvsetnForpl
0 0 409 000 367 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 409 000 367 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
174 535 000 372 500 000 310 118 000 246 607 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 211 093 000 221 325 000 219 974 000 0
Langsiktig konserngjeld
66 206 000 61 227 000 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
108 329 000 100 181 000 88 794 000 26 633 000 0
Sum langsiktig gjeld
174 535 000 372 501 000 310 528 000 246 974 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
304 622 000 15 399 000 10 000 000 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 30 000 000 0 0
Leverandørgjeld
0 77 000 13 000 31 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
256 317 000 179 943 000 175 592 000 236 396 000 33 388 000
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 523 000 1 552 000 708 000 1 837 000 1 000 000
Sum kortsiktig gjeld
562 461 000 196 971 000 186 313 000 238 264 000 34 388 000
Sum gjeld
736 996 000 569 472 000 496 841 000 485 238 000 34 388 000
Sum egenkapital og gjeld
1 088 337 000 920 441 000 870 248 000 849 274 000 414 689 000
Pant
0 0 0 0 0