Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
0 0 0
Andre driftsinntekter
17 000 1 439 000 0
Sum driftsinntekter
17 000 1 439 000 0
Varekostnad
0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
869 000 0 0
Avskrivninger
0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-1 288 000 -6 568 000 -4 421 000
Sum driftskostnader
-419 000 -6 568 000 -4 421 000
Driftsresultat
-402 000 -5 129 000 -4 421 000
Sum finansinntekter
88 159 000 63 386 000 0
Sum finansutgifter
-78 343 000 -74 156 000 0
Resultat før skatt
9 413 000 -15 898 000 -26 699 000
Skattekostnad
-41 000 -367 000 0
Ordinært resultat
9 372 000 -16 266 000 -26 699 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
9 372 000 -16 266 000 -26 699 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
2 160 000 2 478 000 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0
Varige driftsmidler
2 160 000 2 478 000 0
Investering i datterselskap
331 285 000 331 285 000 351 509 000
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
276 745 000 304 668 000 57 215 000
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
578 000 0 0
ObligAndFordringer
20 025 000 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
628 633 000 635 953 000 408 725 000
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
630 793 000 638 431 000 408 725 000
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
322 000 322 000 0
Andre fordringer
540 000 5 000 0
Konsernfordringer
188 884 000 164 079 000 5 863 000
Sum Fordringer
189 745 000 164 407 000 5 863 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
49 710 000 46 436 000 102 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
239 455 000 210 843 000 5 964 000
Sum eiendeler
870 248 000 849 274 000 414 689 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
407 000 000 407 000 000 407 000 000
Annen egenkapital
-33 592 000 -42 964 000 -26 699 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-33 592 000 -42 964 000 -26 699 000
Sum egenkapital
373 408 000 364 035 000 380 301 000
SumAvsetnForpl
409 000 367 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
409 000 367 000 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
310 118 000 246 607 000 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
221 325 000 219 974 000 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
88 794 000 26 633 000 0
Sum langsiktig gjeld
310 528 000 246 974 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
10 000 000 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
30 000 000 0 0
Leverandørgjeld
13 000 31 000 0
Betalbar skatt
0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
175 592 000 236 396 000 33 388 000
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
708 000 1 837 000 1 000 000
Sum kortsiktig gjeld
186 313 000 238 264 000 34 388 000
Sum gjeld
496 841 000 485 238 000 34 388 000
Sum egenkapital og gjeld
870 248 000 849 274 000 414 689 000
Pant
0 0 0