Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
0 0 897 000 776 000 429 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 897 000 776 000 429 000
Varekostnad
0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 -86 000 -512 000 -659 000 -278 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-3 000 -32 000 -96 000 -60 000 -14 000
Sum driftskostnader
-3 000 -118 000 -608 000 -719 000 -292 000
Driftsresultat
-3 000 -118 000 289 000 56 000 138 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 -4 000 0 0
Resultat før skatt
-3 000 -118 000 285 000 56 000 138 000
Skattekostnad
0 0 -77 000 -16 000 -39 000
Ordinært resultat
-3 000 -118 000 208 000 41 000 99 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
-3 000 -183 000 208 000 41 000 99 000
Utbytte
0 0 0 -140 000 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 -99 000 99 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0
Andre fordringer
137 000 140 000 81 000 108 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
137 000 140 000 81 000 108 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 243 000 165 000 309 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
137 000 140 000 324 000 273 000 310 000
Sum eiendeler
137 000 140 000 324 000 273 000 310 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Annen egenkapital
98 000 102 000 285 000 0 99 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
98 000 102 000 285 000 0 99 000
Sum egenkapital
128 000 132 000 315 000 30 000 129 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 54 000 39 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 40 000 102 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 140 000 0
Annen kortsiktig gjeld
9 000 9 000 9 000 9 000 40 000
Sum kortsiktig gjeld
9 000 9 000 9 000 243 000 180 000
Sum gjeld
9 000 9 000 9 000 243 000 180 000
Sum egenkapital og gjeld
137 000 140 000 324 000 273 000 310 000
Pant
0 0 0 0 0