Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
154 000 355 000 125 000
Andre driftsinntekter
0 0 0
Sum driftsinntekter
154 000 355 000 125 000
Varekostnad
0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-89 000 -230 000 -77 000
Avskrivninger
0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-111 000 -100 000 -56 000
Sum driftskostnader
-200 000 -330 000 -133 000
Driftsresultat
-46 000 25 000 -8 000
Sum finansinntekter
1 000 2 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0
Resultat før skatt
-45 000 26 000 -7 000
Skattekostnad
12 000 -7 000 2 000
Ordinært resultat
-33 000 19 000 -5 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
-33 000 19 000 -5 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
14 000 14 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 2 000
Immatrielle midler
0 0 2 000
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
0 0 2 000
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
0 0 0
Andre fordringer
46 000 103 000 5 000
Konsernfordringer
0 0 106 000
Sum Fordringer
149 000 123 000 111 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
71 000 49 000 21 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
221 000 172 000 132 000
Sum eiendeler
221 000 172 000 134 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
63 000 30 000 30 000
Annen egenkapital
-19 000 14 000 -5 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-19 000 14 000 -5 000
Sum egenkapital
44 000 44 000 25 000
SumAvsetnForpl
0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
13 000 21 000 0
Betalbar skatt
0 5 000 0
Skyldig offentlige avgifter
14 000 78 000 45 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
150 000 25 000 63 000
Sum kortsiktig gjeld
177 000 128 000 109 000
Sum gjeld
177 000 128 000 109 000
Sum egenkapital og gjeld
221 000 172 000 134 000
Pant
0 0 0