Resultatregnskap 2013 2010 2006 2003 2000
Salgsinntekter
331 637 000 464 188 000 406 449 000 370 481 000 407 366 000
Andre driftsinntekter
27 679 000 13 878 000 21 351 000 33 716 000 28 916 000
Sum driftsinntekter
359 316 000 478 066 000 427 800 000 404 197 000 436 282 000
Varekostnad
-131 490 000 -168 708 000 -165 673 000 -161 940 000 -154 258 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-137 658 000 -167 671 000 -171 476 000 -116 518 000 -134 497 000
Avskrivninger
-12 916 000 -23 444 000 -10 233 000 -14 069 000 -11 051 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-83 490 000 -120 959 000 -104 413 000 -86 663 000 -121 887 000
Sum driftskostnader
-365 554 000 -480 782 000 -451 795 000 -379 190 000 -421 693 000
Driftsresultat
-6 238 000 -2 716 000 -23 995 000 25 007 000 14 589 000
Sum finansinntekter
50 222 000 45 694 000 29 068 000 45 231 000 40 107 000
Sum finansutgifter
-5 153 000 -10 088 000 -1 916 000 -8 223 000 -14 313 000
Resultat før skatt
38 831 000 32 890 000 3 157 000 62 015 000 40 383 000
Skattekostnad
-4 479 000 -3 601 000 3 328 000 -7 168 000 648 000
Ordinært resultat
34 352 000 29 289 000 6 485 000 54 847 000 41 031 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
34 352 000 29 289 000 6 485 000 54 847 000 41 031 000
Utbytte
-15 000 000 0 0 -14 000 000 -9 000 000
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
19 352 000 29 289 000 114 000 22 382 000 -827 000
Balanseregnskap 2013 2010 2006 2003 2000
Goodwill
2 456 000 8 217 000 2 229 000 519 000 200 000
Forskning
0 0 0 7 423 000 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
2 499 000 9 162 000 21 897 000 1 311 000 0
Skattefordel
46 168 000 22 237 000 12 321 000 15 835 000 6 021 000
Immatrielle midler
51 123 000 39 616 000 36 447 000 25 088 000 6 221 000
Eiendomer
13 281 000 110 191 000 37 663 000 42 192 000 55 899 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
31 106 000 107 536 000 145 115 000 14 387 000 20 041 000
Varige driftsmidler
44 387 000 217 727 000 182 778 000 56 579 000 75 940 000
Investering i datterselskap
62 315 000 134 832 000 30 377 000 9 938 000 3 817 000
Investering i samme konsern
129 495 000 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
10 000 000 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
5 600 000 87 493 000 110 294 000 148 819 000 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
1 032 000 2 022 000 1 024 000 1 043 000 1 657 000
ObligAndFordringer
0 396 000 19 582 000 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
208 442 000 224 743 000 161 277 000 194 162 000 237 433 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
303 952 000 482 086 000 380 502 000 275 829 000 319 594 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
54 144 000 64 018 000 83 134 000 88 015 000 83 421 000
Varebeholdning
54 144 000 64 018 000 83 134 000 0 0
Kundefordringer
58 629 000 156 206 000 171 031 000 159 263 000 214 976 000
Andre fordringer
41 180 000 5 331 000 12 370 000 0 24 622 000
Konsernfordringer
39 749 000 101 008 000 17 101 000 22 367 000 24 395 000
Sum Fordringer
139 558 000 262 545 000 200 502 000 181 630 000 263 993 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
53 375 000 57 243 000 77 664 000 101 829 000 34 325 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
247 077 000 383 806 000 361 300 000 371 474 000 381 739 000
Sum eiendeler
551 029 000 865 892 000 741 802 000 647 303 000 701 333 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
45 000 000 255 000 000 330 000 000 15 000 000 15 000 000
Annen egenkapital
196 021 000 96 624 000 67 969 000 361 169 000 244 954 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 63 406 000 94 932 000
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
196 021 000 96 624 000 107 960 000 424 575 000 339 886 000
Sum egenkapital
241 021 000 351 624 000 437 960 000 439 575 000 354 886 000
SumAvsetnForpl
74 344 000 77 969 000 11 414 000 12 142 000 14 961 000
Pensjonsforpliktelser
74 344 000 77 969 000 11 414 000 12 142 000 14 961 000
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
104 850 000 151 066 000 90 400 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
104 500 000 150 666 000 90 000 000 58 721 000 70 282 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
350 000 400 000 400 000 400 000 0
Sum langsiktig gjeld
179 194 000 229 035 000 101 814 000 71 263 000 85 643 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 46 134 000 8 489 000 3 185 000 60 472 000
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
12 834 000 43 389 000 101 642 000 52 595 000 143 088 000
Betalbar skatt
0 9 581 000 9 581 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
18 257 000 24 242 000 20 086 000 20 712 000 24 434 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
15 000 000 0 0 14 000 000 9 000 000
Annen kortsiktig gjeld
84 724 000 161 887 000 62 228 000 45 973 000 23 809 000
Sum kortsiktig gjeld
130 815 000 285 233 000 202 026 000 136 465 000 260 803 000
Sum gjeld
310 009 000 514 268 000 303 840 000 207 728 000 346 446 000
Sum egenkapital og gjeld
551 030 000 865 892 000 741 800 000 647 303 000 701 332 000
Pant
0 0 0 0 0