Resultatregnskap 2014 2013
Salgsinntekter
1 521 000 960 000
Andre driftsinntekter
0 0
Sum driftsinntekter
1 521 000 960 000
Varekostnad
0 -96 000
Beholdningsendring
0 -51 000
Lønnskostnader
-1 118 000 -642 000
Avskrivninger
-7 000 -6 000
Nedskrivninger
0 0
Tapte fordringer
0 0
Andre driftskostnader
-424 000 -286 000
Sum driftskostnader
-1 549 000 -1 081 000
Driftsresultat
-27 000 -121 000
Sum finansinntekter
0 1 000
Sum finansutgifter
-1 000 -1 000
Resultat før skatt
-29 000 -120 000
Skattekostnad
0 0
Ordinært resultat
-29 000 -120 000
Ekstraordinære inntekter
0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0
Årsresultat
-29 000 -120 000
Utbytte
0 0
Konsernbidrag
0 0
Overført til/fra egenkapital
0 -120 000
Balanseregnskap 2014 2013
Goodwill
0 0
Forskning
0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0
Skattefordel
0 0
Immatrielle midler
0 0
Eiendomer
0 0
Maskiner og anlegg
0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0
Driftsløsøre
22 000 29 000
Varige driftsmidler
22 000 29 000
Investering i datterselskap
0 0
Investering i samme konsern
0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0
ObligAndFordringer
25 000 0
Pensjonsmidler
0 0
Finansielle annleggsmidler
25 000 25 000
Andre annleggsmidler
0 0
Annleggsmidler
47 000 54 000
LagerRavarer
0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0
LagerFerdigeVarer
39 000 114 000
Varebeholdning
0 114 000
Kundefordringer
0 4 000
Andre fordringer
57 000 62 000
Konsernfordringer
0 0
Sum Fordringer
57 000 66 000
Aksjer i samme konsern
0 0
Markedsaksjoner
0 0
Markedsobligasjoner
0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0
Sum Investeringer
0 0
Kasse / Bank / Post
189 000 67 000
Andre omløpsmidler
0 0
Omløpsmidler
285 000 248 000
Sum eiendeler
333 000 302 000
Egne aksjer
0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000
Annen egenkapital
-149 000 -120 000
FondVurderingsforskjeller
0 0
Minority Stake Debt
0 0
Sum opptjent egenkapital
-149 000 -120 000
Sum egenkapital
-49 000 -20 000
SumAvsetnForpl
0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0
Utsatt skatt
0 0
Andre avsetninger
0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0
Konvertible lån
0 0
Obligasjonslån
0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0
Sertifikatlån
0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0
Kassekreditt
0 0
Kassekredittgrense
0 0
Leverandørgjeld
32 000 47 000
Betalbar skatt
0 0
Skyldig offentlige avgifter
108 000 100 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0
Utbyttegjeld
0 0
Annen kortsiktig gjeld
243 000 175 000
Sum kortsiktig gjeld
382 000 322 000
Sum gjeld
382 000 322 000
Sum egenkapital og gjeld
333 000 302 000
Pant
0 0