Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013
Salgsinntekter
1 533 000 1 354 000 1 521 000 960 000
Andre driftsinntekter
57 000 136 000 0 0
Sum driftsinntekter
1 590 000 1 490 000 1 521 000 960 000
Varekostnad
-159 000 -157 000 0 -96 000
Beholdningsendring
0 0 0 -51 000
Lønnskostnader
-951 000 -820 000 -1 118 000 -642 000
Avskrivninger
-7 000 -7 000 -7 000 -6 000
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-455 000 -664 000 -424 000 -286 000
Sum driftskostnader
-1 572 000 -1 648 000 -1 549 000 -1 081 000
Driftsresultat
18 000 -159 000 -27 000 -121 000
Sum finansinntekter
0 0 0 1 000
Sum finansutgifter
0 -1 000 -1 000 -1 000
Resultat før skatt
18 000 -160 000 -29 000 -120 000
Skattekostnad
0 0 0 0
Ordinært resultat
18 000 -160 000 -29 000 -120 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
18 000 -160 000 -29 000 -120 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 -120 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
8 000 15 000 22 000 29 000
Varige driftsmidler
8 000 15 000 22 000 29 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
25 000 25 000 25 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
25 000 25 000 25 000 25 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
33 000 40 000 47 000 54 000
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
92 000 78 000 39 000 114 000
Varebeholdning
0 0 0 114 000
Kundefordringer
0 0 0 4 000
Andre fordringer
2 000 5 000 57 000 62 000
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
2 000 5 000 57 000 66 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
117 000 31 000 189 000 67 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
211 000 114 000 285 000 248 000
Sum eiendeler
245 000 154 000 333 000 302 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
-291 000 -309 000 -149 000 -120 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-291 000 -309 000 -149 000 -120 000
Sum egenkapital
-191 000 -209 000 -49 000 -20 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
69 000 42 000 32 000 47 000
Betalbar skatt
0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
85 000 99 000 108 000 100 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
282 000 222 000 243 000 175 000
Sum kortsiktig gjeld
436 000 363 000 382 000 322 000
Sum gjeld
436 000 363 000 382 000 322 000
Sum egenkapital og gjeld
245 000 154 000 333 000 302 000
Pant
0 0 0 0