Resultatregnskap 2014 2013
Salgsinntekter
0 107 000
Andre driftsinntekter
0 0
Sum driftsinntekter
0 107 000
Varekostnad
0 0
Beholdningsendring
0 0
Lønnskostnader
0 0
Avskrivninger
0 0
Nedskrivninger
0 0
Tapte fordringer
0 0
Andre driftskostnader
-6 000 -13 000
Sum driftskostnader
-6 000 -13 000
Driftsresultat
-6 000 94 000
Sum finansinntekter
1 000 325 000
Sum finansutgifter
0 0
Resultat før skatt
-6 000 419 000
Skattekostnad
0 -27 000
Ordinært resultat
-6 000 392 000
Ekstraordinære inntekter
0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0
Årsresultat
-6 000 392 000
Utbytte
0 0
Konsernbidrag
0 0
Overført til/fra egenkapital
-6 000 392 000
Balanseregnskap 2014 2013
Goodwill
0 0
Forskning
0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0
Skattefordel
0 0
Immatrielle midler
0 0
Eiendomer
0 0
Maskiner og anlegg
0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0
Driftsløsøre
0 0
Varige driftsmidler
0 0
Investering i datterselskap
0 0
Investering i samme konsern
0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0
ObligAndFordringer
0 0
Pensjonsmidler
0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0
Andre annleggsmidler
0 0
Annleggsmidler
0 0
LagerRavarer
0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0
LagerFerdigeVarer
0 0
Varebeholdning
0 0
Kundefordringer
0 0
Andre fordringer
0 0
Konsernfordringer
0 0
Sum Fordringer
0 0
Aksjer i samme konsern
0 0
Markedsaksjoner
0 0
Markedsobligasjoner
0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0
Sum Investeringer
0 0
Kasse / Bank / Post
434 000 560 000
Andre omløpsmidler
0 0
Omløpsmidler
434 000 560 000
Sum eiendeler
434 000 560 000
Egne aksjer
0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000
Annen egenkapital
375 000 381 000
FondVurderingsforskjeller
0 0
Minority Stake Debt
0 0
Sum opptjent egenkapital
375 000 381 000
Sum egenkapital
405 000 411 000
SumAvsetnForpl
0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0
Utsatt skatt
0 0
Andre avsetninger
0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0
Konvertible lån
0 0
Obligasjonslån
0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0
Sertifikatlån
0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0
Kassekreditt
0 0
Kassekredittgrense
0 0
Leverandørgjeld
0 0
Betalbar skatt
0 27 000
Skyldig offentlige avgifter
-2 000 23 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0
Utbyttegjeld
0 0
Annen kortsiktig gjeld
30 000 99 000
Sum kortsiktig gjeld
28 000 149 000
Sum gjeld
28 000 149 000
Sum egenkapital og gjeld
434 000 560 000
Pant
0 0