Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013
Salgsinntekter
0 45 000 57 000 262 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 45 000 57 000 262 000
Varekostnad
0 0 0 -43 000
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 -1 000 -138 000
Avskrivninger
0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
0 -22 000 -74 000 -99 000
Sum driftskostnader
0 -22 000 -75 000 -280 000
Driftsresultat
0 23 000 -18 000 -18 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0
Resultat før skatt
0 23 000 -18 000 -18 000
Skattekostnad
0 -11 000 6 000 5 000
Ordinært resultat
0 11 000 -12 000 -14 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
0 11 000 -12 000 -14 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 6 000 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 0 11 000 5 000
Immatrielle midler
0 0 11 000 5 000
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 11 000 5 000
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 14 000 18 000
Andre fordringer
52 000 52 000 0 50 000
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
52 000 52 000 14 000 68 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
2 000 2 000 0 17 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
54 000 54 000 14 000 84 000
Sum eiendeler
54 000 54 000 25 000 89 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000 30 000 24 000
Annen egenkapital
0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-20 000 -20 000 -31 000 -14 000
Sum egenkapital
10 000 10 000 -1 000 11 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
29 000 29 000 13 000 0
Sum langsiktig gjeld
29 000 29 000 13 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 1 000 64 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
15 000 15 000 13 000 15 000
Sum kortsiktig gjeld
15 000 15 000 14 000 78 000
Sum gjeld
44 000 44 000 27 000 78 000
Sum egenkapital og gjeld
54 000 54 000 25 000 89 000
Pant
0 0 0 0