Resultatregnskap 2014 2013
Salgsinntekter
57 000 262 000
Andre driftsinntekter
0 0
Sum driftsinntekter
57 000 262 000
Varekostnad
0 -43 000
Beholdningsendring
0 0
Lønnskostnader
-1 000 -138 000
Avskrivninger
0 0
Nedskrivninger
0 0
Tapte fordringer
0 0
Andre driftskostnader
-74 000 -99 000
Sum driftskostnader
-75 000 -280 000
Driftsresultat
-18 000 -18 000
Sum finansinntekter
0 0
Sum finansutgifter
0 0
Resultat før skatt
-18 000 -18 000
Skattekostnad
6 000 5 000
Ordinært resultat
-12 000 -14 000
Ekstraordinære inntekter
0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0
Årsresultat
-12 000 -14 000
Utbytte
0 0
Konsernbidrag
0 0
Overført til/fra egenkapital
6 000 0
Balanseregnskap 2014 2013
Goodwill
0 0
Forskning
0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0
Skattefordel
11 000 5 000
Immatrielle midler
11 000 5 000
Eiendomer
0 0
Maskiner og anlegg
0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0
Driftsløsøre
0 0
Varige driftsmidler
0 0
Investering i datterselskap
0 0
Investering i samme konsern
0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0
ObligAndFordringer
0 0
Pensjonsmidler
0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0
Andre annleggsmidler
0 0
Annleggsmidler
11 000 5 000
LagerRavarer
0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0
LagerFerdigeVarer
0 0
Varebeholdning
0 0
Kundefordringer
14 000 18 000
Andre fordringer
0 50 000
Konsernfordringer
0 0
Sum Fordringer
14 000 68 000
Aksjer i samme konsern
0 0
Markedsaksjoner
0 0
Markedsobligasjoner
0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0
Sum Investeringer
0 0
Kasse / Bank / Post
0 17 000
Andre omløpsmidler
0 0
Omløpsmidler
14 000 84 000
Sum eiendeler
25 000 89 000
Egne aksjer
0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 24 000
Annen egenkapital
0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0
Minority Stake Debt
0 0
Sum opptjent egenkapital
-31 000 -14 000
Sum egenkapital
-1 000 11 000
SumAvsetnForpl
0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0
Utsatt skatt
0 0
Andre avsetninger
0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0
Konvertible lån
0 0
Obligasjonslån
0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0
Øvrig langsiktig gjeld
13 000 0
Sum langsiktig gjeld
13 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0
Sertifikatlån
0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0
Kassekreditt
0 0
Kassekredittgrense
0 0
Leverandørgjeld
0 0
Betalbar skatt
0 0
Skyldig offentlige avgifter
1 000 64 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0
Utbyttegjeld
0 0
Annen kortsiktig gjeld
13 000 15 000
Sum kortsiktig gjeld
14 000 78 000
Sum gjeld
27 000 78 000
Sum egenkapital og gjeld
25 000 89 000
Pant
0 0