Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013
Salgsinntekter
3 278 000 2 514 000 1 139 000 18 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0
Sum driftsinntekter
3 278 000 2 514 000 1 139 000 18 000
Varekostnad
-598 000 -602 000 -246 000 -11 000
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
-2 541 000 -2 187 000 -1 800 000 -408 000
Avskrivninger
-99 000 -97 000 -69 000 -21 000
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-864 000 -905 000 -835 000 -397 000
Sum driftskostnader
-4 102 000 -3 791 000 -2 950 000 -837 000
Driftsresultat
-824 000 -1 277 000 -1 810 000 -819 000
Sum finansinntekter
20 000 51 000 57 000 8 000
Sum finansutgifter
-1 000 -3 000 -2 000 0
Resultat før skatt
-805 000 -1 229 000 -1 755 000 -811 000
Skattekostnad
0 0 0 0
Ordinært resultat
-805 000 -1 229 000 -1 755 000 -811 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
-805 000 -1 229 000 -1 755 000 -811 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
360 000 459 000 536 000 363 000
Varige driftsmidler
360 000 459 000 536 000 363 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
63 000 63 000 63 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
63 000 63 000 63 000 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
423 000 522 000 599 000 363 000
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0
Kundefordringer
384 000 319 000 220 000 18 000
Andre fordringer
34 000 24 000 102 000 107 000
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
417 000 343 000 322 000 125 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
2 024 000 2 824 000 3 737 000 1 953 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
2 442 000 3 167 000 4 059 000 2 078 000
Sum eiendeler
2 865 000 3 689 000 4 658 000 2 441 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
4 800 000 4 000 000 4 000 000 100 000
Annen egenkapital
0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-4 599 000 -3 794 000 -2 565 000 -811 000
Sum egenkapital
201 000 206 000 1 435 000 -711 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
2 050 000 2 850 000 2 850 000 3 008 000
Sum langsiktig gjeld
2 050 000 2 850 000 2 850 000 3 008 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
122 000 218 000 55 000 43 000
Betalbar skatt
0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
262 000 229 000 158 000 64 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
230 000 186 000 160 000 37 000
Sum kortsiktig gjeld
614 000 633 000 373 000 144 000
Sum gjeld
2 664 000 3 483 000 3 223 000 3 152 000
Sum egenkapital og gjeld
2 865 000 3 689 000 4 658 000 2 441 000
Pant
0 0 0 0