Resultatregnskap 2016 2012 2009 2006 2003 2000 1999
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
650 000 650 000 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
650 000 650 000 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-11 396 000 -10 754 000 -291 000 -84 000 -128 000 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-2 454 000 -3 055 000 -2 593 000 -1 806 000 -1 830 000 -982 000 -1 101 000
Sum driftskostnader
-13 850 000 -13 809 000 -2 884 000 -1 890 000 -1 958 000 -982 000 -1 101 000
Driftsresultat
-13 200 000 -13 160 000 -2 884 000 -1 890 000 -1 958 000 -982 000 -1 101 000
Sum finansinntekter
41 753 000 11 368 000 91 369 000 3 501 000 10 723 000 5 593 000 2 872 000
Sum finansutgifter
-1 957 000 -216 000 -555 000 -3 271 000 -18 000 -26 000 -35 000
Resultat før skatt
26 596 000 -2 008 000 87 930 000 -1 660 000 8 747 000 4 585 000 1 736 000
Skattekostnad
2 897 000 319 000 71 000 465 000 -538 000 -240 000 0
Ordinært resultat
29 492 000 -1 689 000 88 001 000 -1 195 000 8 209 000 4 345 000 1 736 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
29 492 000 -1 689 000 88 001 000 -1 195 000 11 500 000 4 345 000 1 736 000
Utbytte
0 -60 000 000 0 0 -11 500 000 -3 728 000 -3 000 000
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 617 000 -1 263 000
Balanseregnskap 2016 2012 2009 2006 2003 2000 1999
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
9 743 000 121 000 66 000 454 000 0 1 593 000 0
Immatrielle midler
9 743 000 121 000 66 000 454 000 0 1 593 000 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
25 868 000 25 868 000 25 364 000 25 318 000 25 318 000 23 368 000 790 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 44 925 000 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
7 020 000 2 020 000 0 0 0 4 000 000 3 996 000
ObligAndFordringer
7 500 000 7 500 000 100 000 400 000 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
40 389 000 35 388 000 25 464 000 70 643 000 26 018 000 29 368 000 17 081 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
50 132 000 35 509 000 25 530 000 71 097 000 26 018 000 30 961 000 17 081 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
41 836 000 4 973 000 4 910 000 2 198 000 1 207 000 22 000 0
Konsernfordringer
0 1 213 000 76 867 000 0 2 728 000 0 0
Sum Fordringer
41 836 000 6 186 000 81 776 000 2 198 000 3 935 000 22 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
81 933 000 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 111 996 000 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
81 933 000 111 996 000 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
137 929 000 190 968 000 13 617 000 22 982 000 21 429 000 5 070 000 14 823 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
261 698 000 309 150 000 95 394 000 25 181 000 25 364 000 5 092 000 14 823 000
Sum eiendeler
311 830 000 344 658 000 120 923 000 96 278 000 51 382 000 36 053 000 31 904 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 520 000 520 000
Annen egenkapital
232 499 000 275 291 000 107 276 000 51 655 000 38 700 000 30 524 000 28 075 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
232 499 000 275 291 000 107 276 000 51 655 000 38 700 000 30 524 000 28 075 000
Sum egenkapital
233 449 000 276 241 000 108 226 000 52 605 000 39 650 000 31 044 000 28 595 000
SumAvsetnForpl
5 218 000 0 0 0 17 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 17 000 0 0
Andre avsetninger
5 218 000 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 40 911 000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
5 218 000 0 0 40 911 000 17 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
954 000 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 1 239 000 1 923 000 0 0 0
Utbyttegjeld
0 60 000 000 0 0 11 500 000 3 728 000 3 000 000
Annen kortsiktig gjeld
72 209 000 8 417 000 11 458 000 839 000 216 000 1 280 000 309 000
Sum kortsiktig gjeld
73 163 000 68 417 000 12 697 000 2 762 000 11 716 000 5 008 000 3 309 000
Sum gjeld
78 381 000 68 417 000 12 697 000 43 673 000 11 733 000 5 008 000 3 309 000
Sum egenkapital og gjeld
311 830 000 344 658 000 120 923 000 96 278 000 51 383 000 36 052 000 31 904 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0