Resultatregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
744 000 742 000 779 000 727 000 674 000 679 000 663 000 834 000
Sum driftsinntekter
744 000 742 000 779 000 727 000 674 000 679 000 663 000 834 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 -20 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-34 000 -34 000 -24 000 -24 000 -24 000 -84 000 -91 000 -60 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-645 000 -867 000 -544 000 -467 000 -629 000 -506 000 -365 000 -447 000
Sum driftskostnader
-679 000 -901 000 -568 000 -491 000 -653 000 -590 000 -476 000 -507 000
Driftsresultat
65 000 -159 000 211 000 236 000 21 000 89 000 187 000 328 000
Sum finansinntekter
3 000 5 000 9 000 7 000 8 000 25 000 4 000 1 000
Sum finansutgifter
-49 000 -36 000 -58 000 -73 000 -79 000 -90 000 -93 000 -75 000
Resultat før skatt
19 000 -190 000 162 000 170 000 -49 000 24 000 98 000 254 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
19 000 -190 000 162 000 170 000 -49 000 24 000 98 000 254 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
19 000 -190 000 162 000 170 000 -49 000 24 000 98 000 254 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
19 000 -190 000 162 000 170 000 -49 000 24 000 98 000 0
Balanseregnskap 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
4 948 000 4 924 000 4 948 000 4 948 000 4 948 000 4 948 000 4 924 000 4 924 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
4 948 000 4 924 000 4 948 000 4 948 000 4 948 000 4 948 000 4 924 000 4 924 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 23 000 0 0 0 0 23 000 23 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 23 000 0 0 0 0 23 000 23 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
4 948 000 4 948 000 4 948 000 4 948 000 4 948 000 4 948 000 4 948 000 4 948 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 11 000
Andre fordringer
11 000 2 000 9 000 20 000 64 000 18 000 11 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
11 000 2 000 9 000 20 000 64 000 18 000 11 000 11 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 8 000 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 8 000 0
Kasse / Bank / Post
340 000 136 000 490 000 451 000 372 000 599 000 715 000 748 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
351 000 138 000 498 000 471 000 436 000 617 000 735 000 759 000
Sum eiendeler
5 299 000 5 085 000 5 446 000 5 419 000 5 383 000 5 565 000 5 682 000 5 707 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Annen egenkapital
1 913 000 1 894 000 2 084 000 1 922 000 1 752 000 1 801 000 1 777 000 1 679 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 913 000 1 894 000 2 084 000 1 922 000 1 752 000 1 801 000 1 777 000 1 679 000
Sum egenkapital
1 915 000 1 896 000 2 086 000 1 924 000 1 754 000 1 803 000 1 779 000 1 681 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
3 262 000 3 178 000 3 326 000 3 467 000 3 604 000 3 739 000 3 873 000 4 006 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
1 610 000 1 524 000 1 672 000 1 813 000 1 949 000 2 084 000 2 219 000 2 352 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
1 651 000 1 655 000 1 654 000 1 654 000 1 654 000 1 654 000 1 654 000 1 654 000
Sum langsiktig gjeld
3 261 000 3 179 000 3 326 000 3 467 000 3 603 000 3 738 000 3 873 000 4 006 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
89 000 0 22 000 8 000 5 000 0 2 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
19 000 0 0 0 0 0 1 000 3 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
14 000 11 000 13 000 21 000 21 000 23 000 27 000 17 000
Sum kortsiktig gjeld
122 000 11 000 34 000 28 000 26 000 23 000 31 000 20 000
Sum gjeld
3 383 000 3 190 000 3 360 000 3 495 000 3 629 000 3 761 000 3 904 000 4 026 000
Sum egenkapital og gjeld
5 299 000 5 085 000 5 446 000 5 419 000 5 383 000 5 565 000 5 682 000 5 707 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0