Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 -1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftskostnader
-9 000 0 0 0 -1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsresultat
-9 000 0 0 0 -1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter
32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
23 000 0 0 0 -1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
23 000 0 0 0 -1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
23 000 0 0 0 -1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
23 000 0 0 0 -1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
2 023 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
2 023 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 023 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum eiendeler
2 023 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
3 100 000 2 000 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000
Annen egenkapital
-1 077 000 0 -1 100 000 -1 100 000 -1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-1 077 000 0 -1 100 000 -1 100 000 -1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital
2 023 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital og gjeld
2 023 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0